• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/06/15
  • تاريخ :

مصاحبه با آزاد کاران حاضر در اردوی تیم ملی کشتی


برای آگاهی از وضعیت ملی پوشان کشتی آزاد ایران عزامی به مسابقات جهانی ، مصاحبه ای با تنی چند از حاضران در این اردو داشتیم .


حیدری : بدنبال مدال هفته هستم

دارنده 6 مدال كشتی ازادجهان والمپیك گفت :درمسابقات جهانی چین برای كسب هفتمین مدال خودحضورخواهم یافت .

علیرضاحیدری درحاشیه تمرینات اماده سازی تیم ملی درخانه كشتی تهران درمصاحبه باخبرنگارماافزود:

دراین پیكارهابدون واهمه ازحریفان نامداروقدرتمندجهان شركت می كنم وتمام تلاش خودرابرای قرارگرفتن روی سكووحتی كسب مدال طلابكار خواهم گرفت .

كاپیتان تیم ملی كشتی ازادكشورمان كه حاجی مرادگاتسالوف قهرمان المپیك اتن ومسابقات جهانی 2005 مجارستان جدی ترین حریف اوست /درباره این كشتی گیرقدرتمندروسی گفت :ازگاتسالوف تصورات قبلی دارم ومبارزات اورا بارهامروركرده ام امسال هم باهدف شكست اوبه چین می روم .

عضووزن 96 كیلوگرم تیم ملی كشتی ازادایران درادامه گفت :هرچندبعد ازالمپیك اتن حدوددوسال ازمیادین كشتی درسطح جهانی دوربوده ام اما هروقت برای حضوردراین رقابت هاانتخاب واماده می شوم برای كسب مدال

حتی طلاحاضرمی شوم .

وی بااشاره به امادگی مطلوب خودبرای شركت درمسابقات جهانی 2006 چین گفت :معمولاهروقت اماده نباشم هرگزعلاقه ای به شركت درمسابقات نشان نمی دهم همان طوركه علاقه مندان به كشتی چندبارشاهدبوده اندكه در

مسابقات مختلف داخلی یاخارجی غایب هستم وعلت این غیبت اماده نبودن من بود.

حیدری درپایان گفت :امادرحال حاضردراردوهای تیم ملی تمرینات خوبی راپشت سرمی گذارم وباامادگی مطلوبی گام به مسابقات جهانی چین خواهم گذاشت .


فردین معصومی : دوبنده ملی حق من است

كشتی گیرسنگین وزن تیم ملی كشتی ازادكشورمان گفت :دوبنده تیم ملی در 120 كیلوگرم حق من بود.

پس ازانكه مشخص شدمصدومیت زانوی پای راست علیرضارضایی دیگركشتی گیر سنگین وزن حاضردراردوی تیم ملی حتی دراستانه مسابقات جهانی چین در 20 روزاینده نیزكاملابهبود نیافته است ظاهرااین كشتی گیرخودبه

این نتیجه رسیده است كه قیدحضوردرمسابقات جهانی رابزند.

در این میان كادرفنی تیم ملی فردین معصومی راشانس اصلی برای تصاحب دوبنده تیم ملی می دانندواورااماده ترین كشتی گیرسنگین وزن كشورمان تلقی می كنند.

به این بهانه خبرنگار ما در مصاحبه بافردین معصومی نظروی راجویاشد .معصومی گفت :به جزانتخاب شدن درتیم ملی وحضوردرمسابقات جهانی به چیزدیگری فكرنمی كردم زیرادردومسابقه بین المللی معتبرباكو و

لهستان قهرمان شده بودم وپس ازان نیزدررقابت های انتخابی تیم ملی اول شدم .

وی افزود:بااین مقام های كسب شده دیگرجای هیچ تردیدی برای كادرفنی تیم ملی كشتی ازادبه منظورانتخاب من درسنگین وزن باقی نگذاشته است .

عضووزن 120 كیلوگرم تیم كشورمان درمسابقات جهانی سال قبل درمجارستان گفت :سعی می كنم درمسابقات چین باارائه كشتی های بهترناكامی سال قبل را كه فقط براثریك غفلت در 3 ثانیه پایانی مسابقه با نفرسوم آن

مسابقات ازروسیه بوجودامد ، جبران كنم .

معصومی گفت :درمسابقات بین المللی لهستان دریك ماه پیش همان كشتی گیر را 10 برصفرشكست دادم واین نشان می دهدكه امسال بسیاراماده تراز سال قبل هستم ومطمئنادیگراشتباه سال قبل دربوداپست را امسال در

گوانگ جو تكرارنخواهم كرد.


حاجی زاده به جام جهانی چین هم نرسید

فنی ترین كشتی گیرآزادكارجهان درسال 2002 گفت :به علت مصدومیت نمی توانم درمسابقات جهانی چین شركت كنم .

مهدی حاجی زاده كشتی گیروزن 74 كیلوگرم حاضردراردوی تیم ملی كشورمان درمصاحبه باخبرنگارماافزود:دكترصالحی پزشك معالجم 21 روزبه من استراحت كامل داده است ودراین مدت بایدكتف خودراحركت ندهم وبا فیزیوتراپی ولیزردرمانی به مداوای ان بپردازم كه درصورت بی فایده بودن فیزیوتراپی ولیزردرمانی بایدكتف اسیب دیده خودرابه تیغ جراحان بسپارم .

وی گفت :درحال حاضرفقطبه این موضوع فكرمی كنم كه اسیب دیدگی خودرا برطرف كنم تابرای بازیهای اسیایی 2006 دوحه قطراماده شوم .

حاجی زاده درفاصله یك هفته مانده به مسابقات جهانی لهستان دراواخر مردادماه گذشته دریكی ازتمرینات تیم ملی كشتی ازاددرمصاف تمرینی با فریدون قنبری كشتی گیروزن 84 كیلوگرم كشورمان حاضردراردوی قبلی تیم

ملی /اسیب دیدگی كتفش كه درمسابقات جهانی 2005 بوداپست برایش بوجود امده بود/تشدیدشد.

دیروزنیزعكس های ام .ار.ای ازناحیه كتف راست حاجی زاده مشخص كرد كه این كشتی گیرباتوجه به زمان حدودكمتراز 20 روزباقی مانده تا مسابقات جهانی چین /به این رقابت هانخواهدرسید به این ترتیب حاجی زاده عملا بعد از قهرمانی اش در سال 2002 در هیچ یک از مسابقات جهانی حاضر نبوده است.

UserName