• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

کنترل بر روی بارگذاری شدن و یا نشدنWindows Desktop(در ویندوز 95/98)

بطور معمول و در هنگام شروع ویندوز رابط گرافیکی Desktop در آن (GUI) بارگذاری می شود . با این کلید شما می توانید تعیین کنید که آیاGUI بارگذاری شود و یا مایلید تا تنها در وضعیتMS-DOS Promptکار کنید .

ویژگی فقط خواندنی فایل MS-DOS.SYS را غیر فعال کنید . این فایل بطور معمول در مسیر/:Cقرار دارد . سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید .

مقدار  "=BootGUI" را برابر "1"قرار دهید تا رابطGUI فعال شود و برای غیر فعال شدن آن نیز مقدار آن را برابر "0"قرار دهید .

تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند .

UserName