• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

کنترل ویژگیAutorun مربوط بهCD-ROM( در ویندوزNT/2000/XP )


بطور معمول و در هنگام وارد کردن یکCdدر سیستم محتوای آن بطور اتوماتیک اجرا می شود . با استفاده از این ویژگی می توانید این عملکرد را غیر فعال کنید.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید ایجاد کرده و  نام"" را به آن بدهید. سپس برای غیر  فعال شدن اجرای اتوماتیکCD-ROM مقدار آن را برابر "0" قرار دهید.
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات مجددا سیستم را راه اندازی نمائید .
نکته:   ا ین ویژگی اجرای اتوماتیک تمامی CD ها را غیر ممکن می سازد. از این رو درصورتی که مایلید تا بسته به نوعCD اجرای اتوماتیک آن رافعال و یا غیر فعال کنید ، می توانید در هنگام قراردادنCD در سیستم کلیدShift راپاتمام

Registry Settings :

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/CDRom] Value Name: Autorun
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data:(0=disable, 1=enable) 

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.
UserName