• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

اعمال محدودیت در Add/Remove Programs


این تنظیمات ویژگی Add/Remove Programs را به Control Panel اعمال می کند .با استفاده از این تنظیمات کاربران می توانند بطور کامل و یا با انتخاب خود Componet ها را حذف کنند.رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
مطابق جدول زیر برای هر قسمت که مایل به اعمال محدودیت هستید یک مقدارDWORD جدید ایجاد کنید. سپس برای فعال شدن محدودیت مقدار آن را برابر "1"قرار دهید .

NoAddRemovePrograms - Disable Add/Remove Programs
NoRemovePage - Disable Change and Remove Programs
NoAddPage - Disable Add Programs
NoWindowsSetupPage - Disable Windows Components Wizard
NoAddFromCDorFloppy - Hide "Add a program from CD-ROM or disk" option
NoAddFromInternet - Hide "Add programs from Microsoft" option
NoAddFromNetwork - Hide "Add programs from your network" option
NoServices - Go directly to Windows Components Wizard
NoSupportInfo - Disable Support Information


از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی نمائید ویا Log offکنید .

Registry Settings :

User Key:  [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Uninstall]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Uninstall]
Value Name: NoSetFolders 
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = default, 1 = enable restriction)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.
UserName