• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

مخفی کردن دکمهVirtual Memory(ویندوز 95/98/Me)

رجیستری ویندوز (Network)
این تنظیمات دکمه Virtual Memory موجود در تنظیماتSystemموجود درControl Panel حذف می کند .

 

مخفی کردن دکمهFile System( ویندوز 95/98/Me)
این گزینه دکمهFile Systemکه در قسمتSystem مربوط به Control Panel قرار دارد را حذف می کند .


مخفی کردن صفحهHardware Profiles( ویندوز 95/98/Me )
با فعال شدن این تنظیمات صفحه Hardware Profiles از آیکونSystem موجود درControl Panelحذف می شود .


مخفی کردن صفحهDevice Manager( ویندوز 95/98/Me )
با فعال شدن این تنظیمات صفحه Device Manager از آیکونSystem موجود درControl Panelحذف می شود .

 

مخفی کردن صفحه کنترل دسترسی به Network(ویندوز 95/98/Me)
صفحه کنترل دسترسی تعریف می کند که آیا کامپیوتر از سطح دسترسی User-Level یاShare-Level  پشتیبانی می کند .فعال کردن این گزینه صفحه کنترل دسترسی را غیر فعال می کند .

 

مخفی کردن صفحه Network Identification( ویندوز95/98/Me)
صفحه  Network Identification  شامل گزینه هایی برای تعیین نام سیستم در شبکه ، تعیین Workgroup و Description سیستم می باشد . فعال کردن این تنظیمات امکان دسترسی به صفحه مزبور را غیر ممکن می سازد .


مخفی کردن کنترل های File and Printer Sharing( ویندوز 95/98/Me )
فعال کردن این گزینه کنترل های file and printer sharing  را غیر فعال می کند . و سبب متوقف شدن کاربران از امکان به اشتراک گذاشتن فایل و یا پرینتر در شبکه می شود .
 

UserName