• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

مخفی کردن دکمهVirtual Memory(ویندوز 95/98/Me)

رجیستری ویندوز (System)
این تنظیمات دکمه Virtual Memory موجود در تنظیماتSystemموجود درControl Panel حذف می کند .

مخفی کردن دکمهFile System( ویندوز 95/98/Me)
این گزینه دکمهFile Systemکه در قسمتSystem مربوط به Control Panel قرار دارد را حذف می کند .

 

مخفی کردن صفحهHardware Profiles( ویندوز 95/98/Me )
با فعال شدن این تنظیمات صفحه Hardware Profiles از آیکونSystem موجود درControl Panelحذف می شود .


مخفی کردن صفحهDevice Manager( ویندوز 95/98/Me )
با فعال شدن این تنظیمات صفحه Device Manager از آیکونSystem موجود درControl Panelحذف می شود .

 

UserName