• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

کلید HKEY_CURRENT_CONFIG

این کلید محتوی اطلاعات مربوط به پروفیل سخت افزاری فعال فعلی است .اگر در کامپیوتر شما فقط یک پروفیل سخت افزاری وجود داشته باشد این کلید در واقع کپی کلید HKEY_LOCAL_MACHINE/Config/0001 خواهد بود. اما اگر در کامپیوتر شما چندین پروفیل سخت افزاری تعریف شده باشد این کلید کپی کلیدHKEY_LOCAL_MACHINE/Config/Current خواهد بود که در آنCurrentیک شناسه عددی است که شماره پروفیل سخت افزاری فعال فعلی می باشد. شناسه یا همان شماره شناسایی که به جایCurrent بعنوان نام کلید فرعی ذکر می شود درکلید زیر وجود دارد:

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/control/IDConfigDB

همانند کلیدHKEY_CLASSES_ROOT کلیدHKEY_CURRENT_CONFIF که کپی آن است نیز دسترسی برنامه های کاربردی به پارامترهای مورد نیاز خود را ساده تر می کند.

UserName