• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :


کلید HKEY_USERS

در این کلید پارامترهای مختلفی که در پنجرهControl Panel تعیین شده اند ذخیره می شوند. اگر شما در کامپیوتر خود چندین پروفیل شخصی تعریف نکرده باشید در این کلید فقط یک کلید فرعی وجود خواهد داشت که آن هم Default ( پیش فرض ) است. در این حالت محتویات این کلید همان محتویات کلیدHKEY_CURRENT_USER خواهد بود. اگر شما چند پروفیل شخصی تعریف کرده باشید کلیدHKEY_USER همواره سه کلید فرعی خواهد داشت که عبارتند از:Software,.Default و کلیدی که پروفیل شخصی فعال فعلی را نشان می دهد. در شکل زیر این کلید سومBiff نام دارد. اگر کاربری برای اولین باز به یک پروفیل شخصی وارد شود از پارمترهای کلیدDefault. برای تعریف محیط کاری وی استفاده خواهد شد. محتویات کلید فرعی پروفیل شخصی فعالی فعلی همان محتویات کلیدHKEY_CURRENT_USER خواهد بود. اگر می خواهید لیست نام کلیه پروفیلهای شخصی را شاهده کنید باید کلید زیرا را باز کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/ProfileList

UserName