• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/02/29
  • تاريخ :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

1/7/1320- تهران

استاد سید عبدالمجید کیانی هندی

3/7/1307- اصفهان

استاد حسن کسائی

4/7/1326- همدان

استاد جلیل رسولی

5/7/1307- کرمان

دکتر محمود روح الامینی

5/7/1304- خوانسار

استاد اسماعیل سعادت

7/7/1306- تهران

استاد حسین دهلوی

7/7/1309- اراک

دکتر محمود منصور

9/7/1300- اصفهان

دکتر محمد خوانساری

22/7/1305- اردبیل

استاد رضا سیدحسینی

25/7/1324- زاهدان

دکتر محمود یعقوبی

UserName