• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

امین پور همتی-نام طرح یا اختراع : ( ساخت پلیمر سبز« پلیمر زیست تخریب پذیر بدون ضرر برای خاک و محیط زیست» از موسیلاژهای گیاهی )

-شرکت کننده از شهر کرمان

-وضعیت تحصیلی :دانش آموز

-دارای تأییدیه علمی از پژوهشکده کرمان و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی

UserName