• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

سُـلماز احتشامي·مرضيه سادات عقدايي

-نام طرح يا اختراع : ( فنر مغناطيسي که خاصيت فنري خود را از دست نمي دهد)

-شرکت کننده از شهر تهران

-وضعيت تحصيلي :دانش آموز سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

-داراي تأييديه علمي از سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و داراي استاد راهنما

-داراي اظهارنامه ثبت اختراع براي طرح ارائه شده

-برگزيده «گامي به سوي نوبل» لهستان (ديپلم افتخار از اولين گام به سوي جايزه نوبل فيزيک)

-وضعيت طرح: مدل

صفحه اصلي

UserName