• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1387/02/24
  • تاريخ :

ÑÇåÇäÏÇÒí ÏÇäԐÇå Ïíäí ÇãÇã ÕÇÏÞ ÏÑ ßÑÈáÇ

ÓíÏÍÓíä ÇáÞÒæíäí ãÏíÑ ãÄÓÓå ÊæÓÚå Ïíäí æ ÝÑåäí ÔåÑ ãÞÏÓ ßÑÈáÇ ÝÊ: ÂÈÇäãÇå ÇãÓÇá ÏÇäԐÇå Ïíäí æ ãÐåÈí ÇãÇã ÕÇÏÞ (Ú) ÑÇåÇäÏÇÒí ÎæÇåÏ ÔÏ.

Èå ÒÇÑÔ ÎÈѐÒÇÑí ÑÓÇ Èå äÞá ÇÒ ÎÈѐÒÇÑí ÇÈÇÁ¡ ÓíÏÍÓíä ÇáÞÒæíäí¡ ãÏíÑ ãÄÓÓå ÊæÓÚå Ïíäí æ ÝÑåäí ÔåÑ ãÞÏÓ ßÑÈáÇ ÝÊ: ÂÈÇäãÇå ÇãÓÇá ÏÇäԐÇå Ïíäí æ ãÐåÈí ÇãÇã ÕÇÏÞ (Ú) ÑÇåÇäÏÇÒí ÎæÇåÏ ÔÏ.

æí ÇÏÇãå ÏÇÏ: åÏÝ ÇÒ ÓÇÎÊ Çíä ÏÇäԐÇå¡ ÊÑæíÌ ãÈÇäí ÝßÑí æ ÇÕæáí ÔíÚå¡ ÑæÑÔ ãÈáÛÇä æ ÎØÈÇí ÔíÚí ÈÑÇí ÌæÇãÚ ÛÑÈí ãíÈÇÔÏ.

ÇáÞÒæíäí ÝÊ: ãæÖæÚÇÊ æ ãæÇÏ ÏÑÓí Çíä ÏÇäԐÇå ÔÇãá ÝÞå¡ ÇÕæá¡ ÊÝÓíÑ¡ ÚÞÇÆÏ¡ ãäØÞ¡ ÝáÓÝå¡ ÊÇÑíÎ æ ÎØÇÈå ÇÓÊ æ åÑ ÏæÑå ÊÍÕíáí Èå ãÏÊ Ïæ ÓÇá Èå Øæá ãíÇäÌÇãÏ æ ÈÑÎí ÇÒ ÚáãÇ æ ØáÇÈ ÍæÒå Úáãíå ßÑÈáÇ ÈÑ Ôíæå ÂãæÒÔ æ ÊÏÑíÓ Úáæã Ïíäí äÙÇÑÊ ÏÇÑäÏ.

UserName