• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/05/15
  • تاريخ :

مشخصات مشاوران بخش های مختلف سایت تبیان:

**آموزشی

1) نام: سیمین

نام خانوادگی: بافنده

مدرک تحصیلی: کاردانی

2) نام: روح اله

نام خانوادگی: آقا صالح

مدرک تحصیلی: دانشجو

نام دانشگاه: علوم تربیتی

3) نام: آرش

نام خانوادگی: بهبودی

مدرک تحصیلی: دانشجو

نام دانشگاه: صنعتی شریف

4) نام: اکبر

نام خانوادگی: رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

5) نام: بهزاد

نام خانوادگی: دارابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

6) نام: حمید

نام خانوادگی: ساده دل مرندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

7) نام: سارا

نام خانوادگی: کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

8) نام: صادق

نام خانوادگی: بهداد

مدرک تحصیلی: دانشجو

9) نام: سیمین

نام خانوادگی: دباغیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

10) نام: محبوبه

نام خانوادگی: ایلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

11) نام: علیرضا

نام خانوادگی: سرمدی

مدرک تحصیلی: دانشجو

12) نام: نجمه

نام خانوادگی: سروشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

13) نام: کینوش

نام خانوادگی: عمادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

14) نام: سیدعلی

نام خانوادگی: طباطبایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

15) نام: ماجد

نام خانوادگی: طاهری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

**ادبی هنری

نام: مجتبی

نام خانوادگی: رضوانی

مدرک تحصیلی: دانشجو

**عضویت

نام: مریم

نام خانوادگی: رحیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

**پای درد دل

1) نام: مرضیه

نام خانوادگی: افتخار

مدرک تحصیلی: کارشناسی

2) نام: مریم

نام خانوادگی: پاک رو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

**فنی

1) نام: محمدرضا

نام خانوادگی: عبادی پور

مدرک تحصیلی: کاردانی

2) نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: گلچین فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

3) نام: مریم

نام خانوادگی: طالبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

**ورزشی

1) نام: علیرضا

نام خانوادگی: بابایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

2) نام: علی

نام خانوادگی: صالح نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی

**پزشکی

نام: امیر

نام خانوادگی: مرندی خانشان

مدرک تحصیلی: دکترا

**تغذیه

1) نام: عاتکه

    نام خانوادگی: موسوی

    مدرک تحصیلی: کارشناسی

2) نام: نیره

   نام خانوادگی: ولدخانی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

**حقوقی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: قدوسی لطف آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

UserName