• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 958
 • يکشنبه 1382/11/19
 • تاريخ :

مطبوعات


منبع: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان 1/2/79

بنده در دو سال قبل از این در یكى از خطبه‏هاى نمازجمعه گفتم كه‏دستگاههاى استكبارى دنیا و در راس همه امریكا از تبلیغات براى‏ساقط كردن و ایجاد اغتشاش در كشورها استفاده مى‏كنند; بعد به‏آن‏مراكز تبلیغاتى خطاب كردم و گفتم: ولى بدانید این توطئه كه شمابخواهید به‏وسیله‏ى رادیوهاتان در ایران اسلامى، همان برنامه‏هایى‏را كه در اروپاى‏شرقى و در بعضى از كشورهاى دیگر به‏وجود آوردید،به‏وجود بیاورید، این نشدنى است; این خیال خامى است.

من حالا مى‏بینم متاسفانه همان دشمنى كه به‏وسیله‏ى تبلیغات خود،همتش این بود كه افكار عمومى یك كشور را به‏سمتى متوجه بكند،امروز به‏جاى رادیوها آمده و در داخل كشور ما پایگاه زده‏است!

بعضى از این مطبوعاتى كه امروز هستند، پایگاههاى دشمنند; همان‏كارى را مى‏كنند كه رادیو و تلویزیونهاى بى.بى.سى و امریكا و رژیم صهیونیستى مى‏خواهند بكنند!

من نه با آزادى مطبوعات مخالفم، نه با تنوع مطبوعات; اگر به‏جاى بیست تاروزنامه، دویست تا روزنامه هم در این كشور در بیاید، بنده‏خوشحال‏تر هم خواهم بود و از این‏كه روزنامه‏هاى كشور زیاد بشوند،هیچ احساس بدى ندارم.

اگر مطبوعات، آن طورى كه در قانون اساسى هست، مایه‏ى روشنگرى‏باشند،مصالح كشور را رعایت كنند، به نفع مردم قلم بزنند، به‏نفع دین قلم بزنند، این‏مطبوعات هرچه بیشتر باشند، بهتر است;اما امروز مطبوعاتى پیدا مى‏شوند كه همه‏ى همتشان، تشویش افكارعمومى و ایجاد اختلاف و ایجاد بدبینى در مردم و خوانندگانشان‏نسبت‏به نظام است! ده تا، پانزده تا روزنامه، گویا از یك‏مركز هدایت مى‏شوند; تیترهاى شبیه به هم در قضایاى مختلف; قضایاى‏كوچك را بزرگ مى‏كنند و تیترهایى مى‏زنند كه هركس این تیترها رانگاه مى‏كند، خیال مى‏كند كه همه چیز در كشور از دست رفته است!

اینها امید را در جوانان مى‏میرانند; روح اعتماد به مسوولان را درآحاد مردم كشور تضعیف مى‏كنند; نهادهاى اصلى كشور را مورد اهانت‏و توهین قرار مى‏دهند!من نمى‏دانم مدل اینها كجاست و كیست!

مطبوعات غربى هم این‏طور نیستند! این یك نوع شارلاتانیزم مطبوعاتى‏است كه امروز بعضى از مطبوعات در پیش گرفته‏اند! در دنیایى كه‏براى بعضى از روزنامه‏هاى ما مدل روزنامه‏نگارى است، اگر مسوولى،وزیرى، حتى رئیس جمهورى دزدى بكند،مى‏نویسند و افشا مى‏كنند; اگرجنایت‏بكند، افشا مى‏كنند; اگر رشوه‏خوارى بكند، تیتر مى‏زنند ومى‏گویند; اما به قانون اساسى كشور حمله نمى‏كنند; به مجلس‏قانونگذارى حمله نمى‏كنند; ممكن است از قوانین مصوب انتقادبكنند،تحلیل بكنند; اما در قبال یك قانون، هوچى بازى راه‏نمى‏اندازند; اینها از صاحبان اصلى این روشها هم قدم جلوترگذاشته‏اند! قانون اساسى، مورد اهانت; سیاستهاى اصلى كشور، مورداهانت; قضایاى كوچك، درشت‏نمایى شده!در هر حادثه‏یى، جو تهمت فضارا پر مى‏كند! ترورى اتفاق مى‏افتد; هنوز هیچ اطلاعى در دست نیست،هنوز از این كه این حادثه را چه كسى انجام داده، هیچ‏كس سرنخى‏نداشته; اما مى‏بینید كه در روزنامه تیتر مى‏زنند; سپاه رامتهم مى‏كنند; بسیج را متهم مى‏كنند; روحانیت را متهم مى‏كنند! هدف‏از این كارها چیست؟! چرا با بسیج این‏قدر بدند؟! من در بخش اول‏صحبتم به شما عرض‏كردم كه جوان سرشار از انرژى است; جوان‏هیجان‏طلب است.

آن روزى كه‏كشور دچار یك جنگ مسلحانه باشد، جوانان با میل ورغبت مى‏روند.آن وقتى كه كشور در آرامش و صلح است، براى ارضاى سالم‏هیجان‏طلبى جوانان، چه چیزى بهتر از بسیج؟ این ابتكار امام بود.

روح هیجان طلب جوان،اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه‏ایمانى، در راه سالم، در راهى كه مى‏تواند براى كشور مفید واقع‏بشود، به‏كار بیفتد، چه سازمانى مهمتر و مطمئن‏تر از سازمان بسیج‏است؟ چرا این‏قدر با بسیج دشمنى مى‏كنند؟! با چه دشمنند؟!

چرااین‏قدر بسیج را زیر سوال مى‏برند؟! اینهاست كه آن انگیزه‏هاى‏باطنى را برملا مى‏كند.

من مى‏دانم كه در بسیارى از این مطبوعات آدمهاى خوب ومومنى مشغول كارند چه كسانى كه قلم مى‏زنند، چه كسانى كه اداره‏مى‏كنند امادر لابلاى همینها اثر انگشت عبدالله بن ابى‏ها را من‏مى‏بینم: تفرقه افكنى‏ها، اختلاف افكنى‏ها، تشنج آفرینى‏ها، تشویش‏افكار عمومى، ناامید كردنها، یاس پراكنى‏ها، چهره‏سازى عناصروابسته و مرید دشمن، از نظر انداختن عناصر مفید و مومن و مخلص ودلسوز! البته این كارها به جایى هم نخواهد رسید; خداى متعال‏رسوا مى‏كند.

من البته مایل نبودم با این صراحت و تفصیل درباره‏ى بعضى ازمطبوعات حرف بزنم; در واقع ناگزیر شدم.

من با مسوولان صحبت كردم.رئیس جمهور محترممان هم مثل من از این مطبوعات‏ناراحت است; من با ایشان هم صحبت كرده‏ام.

شنیدم ایشان بعضى از اینها را جمع كرده‏اند، نصیحت كرده‏اند و به‏آنها حرفهایى زده‏اند.

من نمى‏دانم آیا كار با نصیحت پیش مى‏رود یا نه; بعید مى‏دانم!

وقتى كه دشمن براى اثرگذارى برروى اذهان عمومى و ایجادمساله‏ى‏روز برنامه‏ریزى كرده، فرصت نمى‏دهند كه مردم نفس بكشند.

اگر مردم درجایى یك شادى هم پیدا كنند، بلافاصله مساله‏یى را علم‏مى‏كنند و دایم كشمكش راه مى‏اندازند!من بارها به مسوولان دولتى‏تذكر داده‏ام و به‏طور جدى از آنها خواسته‏ام كه جلوى این وضعیت رابگیرند; این اسمش محدود كردن مطبوعات نیست; این اسمش جلوگیرى ازانتقال آزاد اطلاعات نیست انتقال سالم اطلاعات مورد تایید ماست‏این معنایش جلوگیرى از نفوذ دشمن است; جلوگیرى از به ثمر رسیدن‏توطئه‏ى تبلیغاتى دشمن است.

من وجود این جریان تبلیغاتى و مطبوعاتى را به حال كشور، به حال‏جوانان، به حال آینده، به حال انقلاب، به‏حال ایمان مردم مضرمى‏دانم.

این جریان، دایم درصدد قداست‏شكنى از مسائل اساسى اسلامى است;مباحث اسلامى را زیر سوال مى‏برند; انقلاب را زیر سوال مى‏برند; نه‏با بیان منطقى، با روشهاى بسیار غلط كه جز در مطبوعات ناسالم دردوره‏هایى كه بوده، انسان نمى‏تواند نظیر و شبیهش را پیدا كند!

من به نظرم رسید بعد از آن كه با مسوولان در میان گذاشتم و به‏رئیس جمهور گفتم، این را به‏عنوان یك درد دل و شكوه مثل پدرى كه‏با فرزندانش مطلبى را درمیان مى‏گذارد با شما در میان بگذارم.

البته من به شما عرض بكنم كه یكى از هدفهاى دشمن این است كه‏با تحریك احساسات، در كشور ایجاد ناامنى بكند.

من قویا توصیه مى‏كنم كه‏به خاطر احساسات و به خاطر طرفدارى از فلان‏كس، مبادا بر خلاف قانون هیچ اقدامى انجام بگیرد; من به هیچ وجه‏اجازه نمى‏دهم.

دشمن وقتى بخواهد ایجاد اغتشاش و درگیرى بكند، براى او خیلى‏مشكل نیست كه چهار نفر مزدور را دربین بچه‏هاى مومن، بچه‏هاى‏حزب‏اللهى و بچه‏هاى صادق بفرستد; به‏عنوان طرفدارى از رهبرى،به‏عنوان این‏كه رهبرى مظلوم واقع شده، بیایید كمك كنید; سپس‏جنجال درست كنند! مراقب نفوذیها باشید.

من مى‏خواهم فقط شماها بدانید; مى‏خواهم افكار عمومى بى‏خبر نمانداز این كه دشمن در زمینه‏ى مسائل فرهنگى در كشور چه مى‏كند وهدفهایش چیست.

هدفهاى دشمن از این كارها عبارت است از بى‏ایمان كردن، ایجادگسست‏بین نسل كنونى و نسل گذشته، و كوچك كردن افتخارات بیست‏سال‏گذشته.

همه‏ى مردمان با فرهنگ در كشورها سعى مى‏كنند افتخارات گذشته‏ى‏خودشان را بزرگ كنند.

این جنگ هشت‏ساله و این دفاع مقدس، از بزرگترین افتخارات ملت‏ایران بود.

همه‏ى دنیا ناتو، كشورهاى بلوك شرق، خود امریكا، كشورهاى مرتجع‏منطقه با هم همدس ت‏شدند، به عراق كمك كردند و به ایران فشارآوردند; اما نتوانستند یك وجب از خاك این كشور را اشغال كنند.

عزیزان من! ما در دویست‏سال گذشته، قبل از این جنگ تحمیلى،هروقت این كشور با كشور دیگرى درگیرى نظامى داشت، بخشى از كشوررفت; اما بعد از دویست‏سال، آن جنگى كه در آن دشمن نتوانست‏یك‏وجب از خاك این كشور را بگیرد با این‏كه همه‏ى قدرتهاى نظامى وسیاسى دنیا و پشتیبانیهاى بین‏المللى همراه او بود همین جنگ هشت‏ساله است.

این جنگ یكى از مفاخر تاریخ ایران است; آن‏وقت مى‏آیند جنگ ورزمندگان و شهدا و سپاه و ارتش و بسیج را زیر سوال مى‏برند! این‏گسست نسل كنونى از نسل‏گذشته و از افتخارات گذشته، این جدا كردن‏مردم از مسوولان، این جدا كردن‏مردم از عقاید دینى و باورهاى‏دینى، آیا جز از دشمن برمى‏آید؟ اما مى‏بینیم كه فلان روزنامه هم‏این كارها را مى‏كند! البته بعضى هم هستند كه واقعا دشمن نیستندكه من مى‏دانم این‏طور است اما غافلند.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
فیضی از شاگرد به استاد

فیضی از شاگرد به استاد

فیضی از شاگرد به استاد
گپ و گفتی با بهلول زمان

گپ و گفتی با بهلول زمان

گپ و گفتی با بهلول زمان
امان از تخم مرغ نیم پزها!

امان از تخم مرغ نیم پزها!

امان از تخم مرغ نیم پزها!
آب دادن اسب در حال نماز

آب دادن اسب در حال نماز

آب دادن اسب در حال نماز
UserName