• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/10/02
  • تاريخ :

سینماهای نمایش دهنده فیلم

سینما قدس

  تلفن : 8904585 سانسهای نمایش : 30/10-15/12-14-45/15-15/19-21

سینما جوان

  تلفن :  2203031 سانسهای نمایش : 10-45/11-30/13-15/15-17-19

سینما ایران(3)

  تلفن :  7503311 سانسهای نمایش : 11-13-15-17-19-21

سینما مراد

  تلفن : 7503382 سانسهای نمایش : 40/9-20/11-13-20/14-20/16-18-20

سینما آسیا

  تلفن : 6402909 سانسهای نمایش : 30/10-30/12-30/14-30/16-30/18-30/20

سینما میلاد

  تلفن :  378873 سانسهای نمایش : 30/10-30/12-30/14-30/16-30/18-30/20

سینما پارس(2)

  تلفن :  6926952 سانسهای نمایش : 10-12-14-16-18-20

سینما شیدا

781576  تلفن : سانسهای نمایش : 30/10-30/12-30/14-30/16-30/18-30/20

سینما بهمن(2)

  تلفن :  6418801 سانسهای نمایش : 10-12-14-16-18-20

سینما حافظ

  تلفن : 3901047 سانسهای نمایش : 10-12-14-16-18-20

سینما المپیا

  تلفن :  6926797 سانسهای نمایش : 10-12-14-16-18-20

سینما شیرین

  تلفن : 5643738 سانسهای نمایش : 9-30/10-12-30/13-15-30/16-18-30/19

سینما گلریز(2)

  تلفن :  8715576 سانسهای نمایش : 30/10-30/12-30/14-30/16-30/18-30/20

سینما عصرجدید(2)

8962550 سانسهای نمایش : 11-13-30/14-16-30/17-19-30/20

سینما جی (2)

  تلفن :  6696207 سانسهای نمایش : 45/9-30/11-30/13-15-45/16-30/18-15/20

UserName