• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4459
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

و

فیلم ها هالیوودی

واحد دوم فیلم برداری

یك گروه فیلمبرداری كمكی كه قسمت هایی از فیلم را كه معمولاً درخارج از استودیو می گذرد و در آن هنر پیشه های اصلی شركت ندارند فیلمبرداری میكند.

Second Unit

وامپ

در سینما مجازاً زن خون آشام، زن افسونگر و خانمان بر انداز؛ زنزیبای لذت جو و بی رحمی كه مردهای معمولاً چشم و گوش بسته و شریف و خانواده دار را ازراه به در می برد و بعد از به هم زدن خانه و زندگی او به سراغ مرد دیگری میرود.

Vamp

وایپ

یك شیوه ی نقطه گذاری سینمایی و وسیله ای برای انتقال از یكصحنه به صحنه ای دیگر.

Wipe

وزن، گام، (ریتم)

وزن ( ریتم ) حركت فیلم, شتاب یا كندی سلسله وقایع و روایتفیلم.

Pace

وسایلصحنه

چرا خط یکسان نیست؟ اشیاء و اسبابی كه در صحنه ای كه از آن فیلمبرداریمی شود به کار می رود.

Props

وسترن

نوعی فیلم خاص سینمای آمریكا كه در آن ماجراهایی مطرح می شد كهمهاجران سفید پوست در نیمه دوم قرن نوزده در قاره ی جدید با آن روبروبودند.

Western
وسترناسپاگتی

كنایه از وسترن ایتالیایی.

Spagetti Western
وضوح

اصطلاحی كه در مورد فیلم خام به كار می رود و نمودار قدرت وقابلیت فیلم در تعیین و تفكیك عناصر تصویر است.

Definition
وضوح تا عمقصحنه

اصطلاحی برای توصیف فیلمبرداری به شیوه ای كه در آن اجسام وافراد در صحنه، از قسمت پیشین تصویر گرفته و تا دور ترین و عقب ترین حد صحنه، واضحباشند.

Deep Focus
ویدئو

(1تصویر تلویزیون ( در مقابل صدای آن(.

2) هنر تلویزیون .

)3نوار ویدئو(Video Tape)  كهبرنامه های تلویزیونی بر آن ضبط می شود و در پخش عمومی در خود تلویزیون و یا خصوصیدر دستگاه ویدئو نشان داده می شود.

Video
ویستاویژن

یك شیوه فیلمبرداری برای پرده معمولی كه در آن تصویر دقت و وضوحبیشتری دارد.

Vistavision

UserName