• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :
       
   

تحصن روحانيون در دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگيری دولت بختيار از ورود امام خمينی (ره) به ايران (1357 ه. ش)

به تاخير افتادن پرواز هواپيمای حامل حضرت امام خمينی(ره) به دليل بسته بودن فرودگاه ايران(1357 ه. ش)

 

صفحه اصلی

   
     
UserName