• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :
       
   

 

تظاهرات يکصد تن در خيابان پهلوی (شهردزفول) بر عليه رژيم شاهنشاهی (1356 ه. ش)

تشکيل ارگانهای خود مختار توسط مردم به حمايت از امام خمينی (ره)(1357 ه. ش)

تشکيل يک کميته هماهنگی مرکزی از چهل و پنج وزارتخانه، سازمان و شرکتهای بزرگ جهت ادامه اعتصاب تا تحقق جمهوری اسلامی (1357 ه . ش)

ديدار رئيس شورای سلطنت با آيت الله خمينی (ره) و استعفای وی از شورای سلطنت (1357ه. ش)

بستری شدن حضرت امام خمينی (ره) در بيمارستان قلب تهران (1358 ه. ش)

 

صفحه اصلی

   
     
UserName