• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :
       
   

 

بستن فرودگاه مهرآباد به دستور بختيار جهت جلوگيری از ورود حضرت امام خمينی (ره) (1357ه. ش)

رد اظهارات شاپور بختيار توسط حضرت آيت الله شيرازی (رد پشتيبانی آيات اعظام از دولت وی) (1357ه. ش)

اشغال کنسولگری ايران توسط دانشجويان ايرانی در پاريس (1357 ه. ش)

عمليات فتح 4 (1365 ه. ش)

 

صفحه اصلی

   
     
UserName