• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 41106
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

حیض چیست؟

تفاوت زن و مرد

حیض خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج می شود، وزن را در موقع دیدن خون حیض ، حائض می گویند. خون حیض در بیشتر اوقات ، غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به سیاهی یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید. 

زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند، یعنی  خون حیض نمی بینند. و زنهایی که سیده نیستند، بعد از تمام  شدن پنجاه سال یائسه می شوند.  خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن می بیند،حیض نیست .

زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد، ممکن است حیض ببیند. 

دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه ، اگر خونی  ببیند که نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض نیست . و اگر نشانه های حیض را داشته باشد و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند، حیض است و معلوم می شود نه سال او تمام شده است .

زنی که شک دارد یائسه شده یا نه ، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه ، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است .

مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود. و اگر مختصری هم ازسه روز کمتر باشد، حیض نیست . باید سه روز اول حیض ، پشت سر هم باشد. پس اگر مثلا دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست . لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در فرج خون باشد، کافی است . و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده ، باز هم حیض است .

لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند، ولی باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود. پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بیاید، یا در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع شود ودر شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود، حیض است .

اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده ، روی هم از ده روز بیشترنشود، روزهایی هم که در وسط پاک ، بوده حیض است .

اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد، ونداند خون دمل است یا خون حیض ، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف راست در صورتی که ممکن باشد، مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد، پس اگر خون ازطرف چپ بیرون آید، خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است . و اگر ممکن نباشد که وارسی کند، در صورتی که می داند خون سابق حیض بوده ، حیض قرار دهد. و اگر دمل بوده ، خون دمل قرار دهد. و اگر نمی داند خون حیض بوده یادمل ، باید همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ، ترک کند، و همه عبادتهایی را که زن غیر حایض انجام می دهد، بجا آورد.

اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر  باشد و نداند خون حیض است یا زخم ، اگر قبلا حیض بوده حیض ، و اگر پاک بوده پاک قرار دهد. و چنانچه نمی داند پاک بوده یا حیض ، همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایی که زن غیر حائض انجام می دهد بجا آورد.

اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نفاس ، چنانچه شرایطحیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.

اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت ، باید خود را وارسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی  صبر کند بعد بیرون آورد، پس اگراطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است . و اگر به همه آن رسیده ، حیض می باشد.

اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد از سه روز خون ببیندخون دوم حیض است ، و خون اول اگر چه در روزهای عادتش باشد حیض نیست .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
عادت در حیض

عادت در حیض

عادت در حیض
کیفیت پوشش برای زنان

کیفیت پوشش برای زنان

کیفیت پوشش برای زنان
جمع خوانی خانم ها در مقابل آقایان

جمع خوانی خانم ها در مقابل آقایان

جمع خوانی خانم ها در مقابل آقایان
تک خوانی خانم ها در مقابل آقایان

تک خوانی خانم ها در مقابل آقایان

تک خوانی خانم ها در مقابل آقایان
UserName