• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 339
 • يکشنبه 1385/5/29
 • تاريخ :

ایران - سوریه

1 – 1

ورزشگاه آزادی26 / 5 / 85

سوریه  در  90 دقیقه یا5400 ثانیه

ایران  در  90 دقیقه یا5400 ثانیه

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

90دقیقه 5400 ثانیه

45 دقیقه 2700 ثانیه

45 دقیقه 2700 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

29

39

23

 تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

38

54

29

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

5/2

6/2

3/2

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

45

45

45

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

11

7

22

سانتر

بر حسب دقیقه

30

15

---

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

3

3

3

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

10

7

15

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

5

5

5

خطا

بر حسب دقیقه

6/1

4/1

8/1

دفع توپ

بر حسب دقیقه

3

4

3

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

8

9

7

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

30

45

22

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

45

45

45

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

30

15

---

كرنر

بر حسب دقیقه

30

15

---

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

45

22

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

45

22

---

سر بیرون چارچوب

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

90دقیقه 5400 ثانیه

45 دقیقه 2700 ثانیه

45 دقیقه 2700 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

15

15

15

 تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

18

19

18

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

9/1

7/1

2

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

8

15

5

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

2

6/1

2

سانتر

بر حسب دقیقه

10

7

15

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

3

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

10

6

22

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

11

15

9

خطا

بر حسب دقیقه

3

2

4

دفع توپ

بر حسب دقیقه

3

5

3

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

10

11

9

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

15

15

15

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

18

22

15

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

10

9

11

كرنر

بر حسب دقیقه

15

11

22

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

---

---

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

22

11

---

سر بیرون چارچوب

 این جدول بر اساس زمان بازی و آمار تهیه شده است مثلا ایران در نیمه اول هر 18 ثانیه یك بار پاس صحیح داده است و هر 2 دقیقه یك پاس اشتباه داده است و یا هر 3 دقیقه یك توپ لو داده است.

از لحاظ تعداد پاسهای صحیح برتری كامل با ایران است ولی در 43سانتر روی دروازه تنها 4 ضربه سر زده شد كه با وجود عنایتی در خط حمله آمار خوبی نیست ولی در مقابل سوریه با 8 سانتر خود دو ضربه سر داخل چارچوب زده كه یكی از آن گل شد و این نشان از ضعف در ساختار دفاعی تیم ایران را دارد نكته جالب دیگر 55 دفع توپ سوریه است كه نشان از راضی بودن نتیجه مساوی و بسته بازی كردن تیم سوریه است. و 17 مورد خطای سوریه نیز قابل توجه است كه برای متوقف كردن حملات ایران مجبور به خطا كردن می شد و گرفتن سرعت بازی ایران بود در كب با وجود برتری كامل ایران ولی بدلیل نا هماهنگی و از دست دادن 6 موقعیت خطرناك بازی به نفع سوریه مساوی شد. و این نكته را در نظر داشته باشید كه تمام هافبكهای ما تازه به تیم اضافه شده بودند .

سوریه

ایران

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

181

68

113

تعداد پاسهای كلی

143

50

93

پاسهای صحیح

36

17

19

پاسهای اشتباه

2

1

1

پاس بلند صحیح

8

6

2

سانتر

3

3

---

سانتر صحیح

26

12

14

ضربه سر اول

9

6

3

ضربه سر صحیح

17

9

8

خطا

55

31

24

دفع توپ

25

11

14

لودادن توپ

11

5

6

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

2

1

1

شوت بیرون چار چوب

3

3

---

كرنر

2

2

---

موقعیت خطرناك

2

2

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

343

171

172

 تعداد پاسهای كلی

286

142

144

پاسهای صحیح

46

26

20

پاسهای اشتباه

11

3

8

پاس بلند صحیح

43

27

16

سانتر

9

6

3

سانتر صحیح

31

16

15

ضربه سر اول

9

7

2

ضربه سر صحیح

8

3

5

خطا

28

17

11

دفع توپ

24

9

15

لودادن توپ

9

4

5

گرفتن توپ

6

3

3

شوت داخل چارچوب

5

2

3

شوت بیرون چار چوب

9

5

4

كرنر

6

4

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

4

4

---

سر بیرون چارچوب

UserName