• شتاب جانب مركز و شتاب مماسی
 • وقتی یك جسم با سرعت متغیّر حول دایره‌ای حركت كند آنگاه دارای شتاب مماسی است. از طرف دیگر، در گذشته مشاهده نمودید كه این جسم دارای شتاب جانب مركز نیز می‌باشد. ...
 • سرعت زاویه‌ای و مماسی (خطی)
 • در ورزش اسكی روی یخ یك حركت نمایشی جالب این است كه تعدادی اسكیت باز در یك ردیف مستقیم حول یكی از افراد گروه (كه ثابت است) به چرخش در می‌آیند. ...
 • شتاب زاویه ای
 • در حركت مستقیم الخط هر تغییر در سرعت به معنی وقوع شتاب است. در حركت دورانی مفهوم مشابه‌ای نیز وجود دارد. ...
 • سرعت متوسط زاویه ای
 • حركت دورانی یك نوع خاص از حركت است كه در آن نقاط جسم حول محور مشخصی دوران می‌كند. در اینجا درصدد آن هستیم كه آهنگ دوران جسم را تعریف كنیم. ...
 • حركت چرخشی و جا به جایی زاویه ای
 • اگر حركت طوری باشد كه هر خط رسم شده بین دو نقطه از جسم پس از جابجایی نیز موازی نقاط متناظر اوّلیه اش باشد آنگاه حركت را جابجایی می‌نامند. ...
 • شتاب مركزگرا (2)
 • در درس گذشته با حركت دایروی آشنا شدیم و دانستیم كه می‌توان برای آن شتاب مركز گرا تعریف نمود. ...
 • شتاب مركزگرا (1)
 • برای تأكید بر اینكه جهت سرعت نیز تغییر می‌كند، شكل زیر طوری طراحی شده كه سرعت جسم در نقطه p به نقطه o منتقل گشته است. ...
 • حركت یكنواخت دایروی
 • گاهی مواقع بهتر است حركت یكنواخت دایروی را با دور تناوب حركت مشخص كنیم. زمانی كه لازم است تا متحرّك یك دور كامل از مسیر دایروی را طی كند ...
 • شتاب لحظه‌ای
 • بنابراین اگر رابطه سرعت بر حسب زمان داده شده بود با مشتق گیری از آن می‌توان شتاب لحظه‌ای را به دست آورد. ...
 • مفهوم شتاب
 • ایده شتاب از مفهوم سریع و سریعتر شدن حركت (یا كند و كندتر شدن حركت) اقتباس شده است. اما تعریف جدید آن نكات بیشتری را دربردارد. ...
 • سرعت لحظه‌ای
 • ما تا قبل از این، با كم نمودن بازه زمانی بررسی حركت، تندی متوسط را به تندی لحظه‌ای تبدیل نمودیم. ...
 • سرعت متوسط
 • آنچه كه اكنون می‌خواهیم انجام دهیم تعریف یك كمیت فیزیكی است كه هم تندی و هم جهت حركت را همزمان نشان دهد. نكته كلیدی در شروع این مبحث بردار جابجایی می‌باشد. ...
 • حركت درفضای دو و سه بعدی
 • تا كنون ما حركت‌هایی را بررسی نمودیم كه در راستای خط مستقیم صورت می‌پذیرفت. (مثل حركت مورچه بر محور x در شكل زیر) اما در حالت كلی ممكن است حركت در فضای دو بعدی (حركت لاك پشت) یا سه بعدی (زنبور) صورت گیرد. ...
 • تندی لحظه‌ای
 • با استفاده از نماد گذاریِ نیوتن می‌توان تندی لحظه‌ای را به عنوان مشتق معادله مكان - زمان در نظر گرفت. ...
 • حركت و تندی لحظه‌ای در فضای یك بعدی
 • دانشمندان در سال ١٣٠٠ میلادی به خوبی با مفهوم تندی یكنواخت آشنا بودند. اما وقتی از آنها می‌خواستید یك قدم منطقی جلوتر بروند و تندی را در یك لحظه تعریف كنند ...
 • پرتاب در راستای افقی
 • برای محاسبه معادلات افقی بهتر است ابتداء معادلات طبق فرم بالا به كار رود یعنی كلی نوشته شود ...
 • محاسبه مختصات نقطه اوج
 • در حركت پرتابی، فاصله‌ی افقی‌ای كه پرتابه طی می‌كند تا دو باره به ارتفاع اوّلیه‌ی پرتاب برگردد، بُرد پرتابه نامیده می‌شود. ...
 • نمودار مسیر
 • معادله‌های فوق مؤلفه‌های بردار مكان پرتابه را در هر لحظه روی محورهای x وy حاصل می‌كنند. ...
 • محاسبه سرعت نهایی
 • برای محاسبه سرعت نهایی كه گلوله به زمین اصابت می‌كند به دو سرعت افقی و عمودی در آن لحظه نیاز داریم. در راستای x، سرعت نهایی افقی برابر سرعت اوّلیه افقی خواهد بود ...
 • حل مسأله ‏حركت پرتابی (٣)
 • ما جهت بالا و راست را مثبت فرض می‌كنیم. محل جدا شدن موتور سوار از بالای تپه را به عنوان مبداء مختصات در نظر می‌گیریم. ...
 • حل مسأله ‏حركت پرتابی (2)
 • در نقطه اوج سرعت پرتابه در راستای y صفر است زیرا بالا رفتن گلوله در آن نقطه متوقف شده است. رابطه مناسب برای حل عبارتست از ...
 • حل مسأله ‏حركت پرتابی (١)
 • در مبحث قبل مطالبی را درخصوص محاسبات حركت پرتابی به همراه مثالی به صورت کامل شرح دادیم، در این مطلب ابتدا حركت یك توپ كه به شكل افقی پرتاب شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...
 • محاسبات حركت پرتابی
 • در فصل قبل، حركت در راستای یك بعد را به‌كمك معادلات سینماتیكی تحلیل نمودیم. نكته كلیدی در تحلیل حركت دو بعدی این است كه حركت را به دو بخش یك بعدی تقسیم كنیم ...
 • زمان بندی مسیر سهمی
 • خطوط افقی به این شكل اضافه شده‌اند. شما به خوبی مشاهده می‌كنید كه هر دو توپ همزمان خطوط افقی را قطع می‌كنند. ...
 • حركت سهمی(٢)
 • وقتی دو مؤلفه برداری سرعت با یكدیگر جمع شوند آنگاه سرعت توپ در هر لحظه به دست می‌آید. ...
 • حركت سهمی(١)
 • وقتی توپی را در فضا پرتاب می‌كنید، توپ مسیر مستقیم را طی خواهد نمود مگر آنكه تحت تأثیر نیرویی (مثل گرانش) قرار گیرد. وقتی در نزدیكی سطح زمین همان توپ را پرتاب كنید، توپ دیگر مسیر مستقیم را طی نمی كند، بلكه در مسیر منحنی حركت نموده و سرانجام با برخورد به .
 • مثالی در حركت دو بعدی
 • حركت در راستای x و y جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما با این روش موقعیت و مؤلفه سرعت را برای قسمت‌های الف و ب به دست خواهیم آورد. ...
 • معادلات سینماتیك در دو بعد
 • تاكنون حركت یك جسم را در یك بعد بررسی كردیم. اكنون در صدد بررسی حركت در دو بعد هستیم. برای درك چگونگی ارتباط جابجایی، سرعت و شتاب در حركت دو بعدی، مناسب است یك وسیله متحرّك خاص را بررسی نماییم. ...
 • حل مسایل حركت سقوط آزاد(٢)
 • اما شتاب گرانش به سمت پایین است. از آنجا كه سرعت و شتاب در خلاف جهت یكدیگر هستند بنابراین حركت كندشونده خواهد بود و تندی سكه دائم كم خواهد شد. در بالاترین نقطه سرعت سكه به صورت لحظه‌ای صفر خواهد شد. ...
 • حل مسائل حركت سقوط آزاد(١)
 • همانطور كه مشاهده می‌كنید پاسخ منفی است و انتظار این موضوع را داشتیم زیرا سنگ به سمت پایین جابجایی داشته است. ...
 • حركت سقوط آزاد(٢)
 • در یك آزمایش نمایشی دیوید اسكات (فضانورد) یك چكش و یك پر را در كره ماه از ارتفاع مساوی رها نمود. هر دو تحت یك شتاب شروع به حركت كردند و هم زمان به سطح ماه رسیدند. ...
 • حركت سقوط آزاد(١)
 • هر فردی اثر گرانش را در سقوط اجسام مشاهده كرده است. در غیاب مقاومت هوا، تمامی اجسام (در یك منطقه) با یك شتاب سقوط می‌كنند. ...
 • حل چند مثال از حركت با شتاب ثابت(١)
 • در تصادفات سخت و ناگوار، كیسه هوا به خوبی از جان، محافظت می‌كند. با این حال، نیروی هنگام باد شدن كیسه هوا به حدی زیاد است كه گاهی برای بچه‌ها و افراد مسن و كم جسّه خطرناك است. ...
 • حل مسأله به‌ كمك معادلات حركت
 • هر یك از پنج معادله حركت مشتمل بر چهار متغیّر است. نكته كلیدی در حل مسأله این است كه یكی از معادلات مناسب را برای حل انتخاب نماییم. ...
 • معادلات حركت
 • اینها پنج معادله اصلی مبحث سینماتیك هستند. از آنجا كه این معادلات از نمودار حركت با شتاب ثابت به دست آمده اند ...