• خودالقایی
 • تا كنون با سیم پیچ و سیملوله آشنا شده‌ایم و می‌دانیم كه بر اثر عبور جریان از آنها میدان مغناطیسی به‌وجود می‌آید. اما به نظر شما آیا این میدان قادر به تولید نیرومحركه در خود سیم پیچ است؟ ...
 • انرژی ذخیره شده در القاءگر
 • القاءگر همانند خازن می‌تواند انرژی ذخیره كند. این انرژی از آنجا حاصل می‌شود كه یك مولد بایستی برای برقراری جریان در القاگر كار انجام دهد. ...
 • پاد نیرومحركه تولید شده توسط موتور
 • یك مولد كار مكانیكی را به انرژی الكتریكی تبدیل می‌كند، در مقابل، یك موتور الكتریكی، انرژی الكتریكی را به كار مكانیكی تبدیل می‌كند. هر دو وسیله شبیه هم هستند و از سیم پیچی كه در میدان مغناطیسی دوران می‌كند تشكیل شده‌اند. ...
 • اندازه نیرومحركه‌ی مولد
 • در درس گذشته آموختیم که : حین چرخش سیم پیچ قطب‌های نیرومحركه‌القایی تغییر می‌كند. اگر یك مدار كامل خارجی به مولد وصل شود آن گاه متناوباً جهت جریان عبوری از مدار تغییر می‌كند. حال این مبحث را با مدل سازی و تمرین هایی در این خصوص برای شما شرح خواهیم داد. ..
 • اندازه نیرومحركه‌ی مولد
 • ازآنجاكه هر كدام از اینها در میدان مغناطیسی حركت می‌كنند نیروی مغناطیسی وارد بر بارهای داخل سیم، باعث به جریان افتادن آنها شده و بدین ترتیب جریان الكتریكی به‌وجود می‌آید. ...
 • طرز كار نیروگاه‌های الكتریكی
 • انرژی الكتریكی به‌دست آمده توسط مولد و پادگشتاور برخی نیروگاه‌های الكتریكی از سوخت های فسیلی و ذغال سنگ، نفت و یا گاز استفاده می‌كنند. بر اثر آزاد شدن انرژی شیمیایی سوخت آب شده و بخار پرفشار تولید می‌گردد. بخار پرفشار باعث چرخش توربین می‌شود. ...
 • مولد الكتریكی
 • مولدهای الكتریكی تقریباً تمام انرژی الكتریكی دنیا را تولید می‌كنند. چنین مولدهایی در شكل زیر نشان داده شده‌اند. ...
 • میكروفون و لرزه نگار
 • انواع مختلفی از میكروفون ها وجود دارند. شكل زیر یك نوع از آن به نام میكروفون سیم پیچ متحرّك یا میكروفون دینامیك را به نمایش می‌گذارد. ...
 • چند نكته در مورد جریان اِدی
 • جریان اِدی همیشه نامطلوب نیست. در بعضی از ترازوها برای میرا كردن نوسان ترازو از نیروی وارد بر جریان اِدی و تلفات انرژی حاصل در آن استفاده می‌كنند. ...
 • جریان اِدی
 • در مطالبی كه تاكنون آموختیم، تغییر شار باعث برقراری جریان در یك مدار مشخص می‌گردید. اما اگر شارمغناطیسی در یك تكه فلز تغییر كند چه اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا جریانی به‌وجود می‌آید؟ اثر عبور جریان بر آن چیست؟ ...
 • جهت میدان القایی در قانون لنز
 • ازآنجاكه شارمغناطیسی اصلی به سمت راست در حال افزایش است، بنا به قانون لنز میدان القایی طوری به‌وجود می‌آید كه با این تغییر مقابله كند. ...
 • قانون لنز
 • نیرومحركه‌القایی همانند نیرومحركه حاصل از باتری می‌تواند جریانی را در مدار برقرار كند. در باتری، جریان قرار دادی از قطب مثبت شروع شده و از یكسری قطعات عبور می‌كند و در نهایت به قطب منفی می‌رسد. ...
 • اجاق القایی
 • ما می‌دانیم كه فلز رسانای خوب الكتریسیته است در حالی كه شیشه عایق می‌باشد. چه بسا، اجاق مستقیماً باعث ایجاد جریان الكتریسیته در قابلمه فلزی شده باشد؟! ...
 • قطع كننده اشكال زمین
 • یكی از كاربردهای قانون فارادی در دستگاه‌ایمنی برق خانگی به نام قطع كنند اشكال زمین است. این وسیله مانع شوك الكتریكی از وسایل برقی (مثل خشك كن لباس، اطو …) می‌شود. ...
 • توصیف تصویری شارمغناطیسی
 • این امكان وجود دارد كه برای شارمغناطیسی یك توصیف تصویری ارائه شود زیرا اندازه میدان مغناطیسی B متناسب با تعداد خطوط میدان در واحد سطح است، البته سطحی كه عمود بر خطوط میدان باشد. ...
 • شار مغناطیسی
 • به عنوان مثال در شكل زیر راستای عمود بر سطح با نیم خط قائم، بر سطح نشان داده شده است. ...
 • شارمغناطیسی
 • نیرومحركه حركتی، همانند سایر نیرومحركه های القایی، به كمك مفهومی به نام شارمغناطیسی بهتر قابل توصیف است. ...
 • مدل سازی
 • اين موضوع كه در ميله متحرك در ميدان مغناطيسي، نيروي الكتريكي و مغناطيسي با يكديگر برابرند به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم مقدار نيرومحركه حركتي را تعيين كنيم.
 • اندازه نيرومحركه حركتي
 • اين موضوع كه در ميله متحرك در ميدان مغناطيسي، نيروي الكتريكي و مغناطيسي با يكديگر برابرند به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم مقدار نيرومحركه حركتي را تعيين كنيم. اندازه ميدان الكتريكي برابر ولتاژ بين دو انتهاي ميله تقسيم بر طول آن است.
 • نيرومحركه حركتي
 • نيرومحركه در ميله متحرّك شبيه نيرومحركه دو سر باتري است. البته نيرومحركه باتري به‌وسيله واكنش‌هاي شيميايي حاصل مي‌شود ولي نيرومحركه حركتي به‌واسطه حركت ميله در ميدان مغناطيسي به‌وجود مي‌آيد.
 • مدل سازی
 • تغيير ميدان مغناطيسي، تغيير مساحت و تغيير زاويه سيم پيچ سه روش متداول براي توليد نيرومحركه‌القايي هستند. پديده‌اي كه در آن به‌كمك ميدان مغناطيسي نيرومحركه‌القايي به‌وجود مي‌آيد به عنوان القاء الكترومغناطيس شناخته مي‌شود.
 • روش‌هاي مختلف توليد نيرومحركه القائي
 • تغيير ميدان مغناطيسي، تغيير مساحت و تغيير زاويه سيم پيچ سه روش متداول براي توليد نيرومحركه‌القايي هستند. پديده‌اي كه در آن به‌كمك ميدان مغناطيسي نيرومحركه‌القايي به‌وجود مي‌آيد به عنوان القاء الكترومغناطيس شناخته مي‌شود.
 • مدل سازی
 • نيرومحركه و جريان القايي در وسايل تنظيم سرعت خودكار بسياري از ماشين ها استفاده مي‌شود. معمولاً دو آهن‌ربا بر روي طرفين محور خودرو نصب شده و در نزديكي آنها سيم پيچ ساكني قرار داده مي‌شود.
 • نيرومحركه القائي٢
 • ميدان مغناطيسي در حال تغيير مي‌تواند نيرومحركه‌اي را در سيم پيچ القاء كند و اين نيرومحركه است كه منجر به جريان القائي مي‌گردد.
 • نيرومحركه القائي١
 • به نظر شما چگونه مي‌توان به‌كمك ميدان مغناطيسي جريان الكتريكي به‌وجود آورد؟ آيا آهن‌ربا قادر است بارهاي داخل سيم را به حركت درآورد؟
 • توليد الكتريسيته جاري از مغناطيس
 • فارادي تلاش بي وقفه‌اي را براي توليد الكتريسيته جاري از مغناطيس به عمل آورد. و نتيجه گرفت ميدان مغناطيسي ثابت نمي‌تواند جريان توليد كند بلكه ميدان مغناطيسي متغيّر قادر به برقراري جريان الكتريكي است...
 • زنگ درب و زنگ اخبار
 • يك وسيله جالب و مفيد كه مي‌توان با سيملوله ساخت زنگ درب است. در اين وسيله بخشي از هسته آهني در داخل سيملوله قرار گرفته است كه به آن سلونوئيد نيز گفته مي‌شود.
 • الكترومغناطيس
 • ما با دو راه كه الكتريسيته و مغناطيس به يكديگر مرتبط مي‌شدند آشنا شديم. ١- جريان الكتريكي مي‌تواند ميدان مغناطيسي به‌وجود آورد. ٢- ميدان مغناطيسي مي‌تواند به جريان الكتريكي يا به بار متحرّك نيرو اعمال كند.
 • تعريف آمپر و كولن
 • يك آمپر معادل عبور يك كولن بار در مدت يك ثانيه از مقطع سيم مي‌باشد. يك كولن مقدار باري است كه در مدت يك ثانيه از مقطع سيم حامل جريان يك آمپر عبور مي‌كند
 • ترن‌هاي مَگلِو
 • قطارهاي معلق مغناطيسي -كه اختصاراً به آنها مَگلِو گفته مي‌شود- از نيروي القاءمغناطيسي استفاده مي‌كنند و به‌كمك آن قطار به صورت معلق بر روي ريل قرار مي‌گيرد. ازآنجاكه مَگلِوها حدود چند سانتي متر از ريل فاصله مي‌گيرند، بنابراين به چرخ نياز ندارند
 • ميدان مغناطيسي در داخل سيملوله بلند
 • يك سيملوله را مي‌توان همانند سيم حلقه به عنوان آهن‌رباي ميله‌اي تصور نمود زيرا يك سيملوله آرايه‌اي از حلقه‌هاي به هم پيوسته جريان است. با مقايسه خطوط ميدانِ مغناطيسيِ سيملوله با خطوط ميدان در حوالي آهن‌رباي ميله‌اي كوتاه در مي‌يابيم كه بسيار شبيه هم هستن
 • ضبط صوت مغناطيسي
 • ضبط صدا بر روي نوارهاي مغناطيسي بر اساس پديده القاءمغناطيسي صورت مي‌گيرد. سيگنال هاي الكتريكي ضعيف كه توسط ميكروفون توليد مي‌شوند به تقويت كننده ارسال شده و در آنجا تقويت مي‌گردند. جريان خروجي تقويت كننده به هِد ضبط فرستاده مي‌شود....
 • تمرین مشاهده ای
 • در حضور ميدان مغناطيسي خارجي ضعيف، القاءمغناطيسي در مواد فِرّومغناطيس مي‌تواند به مقدار شگفت انگيزي بسيار زياد باشد. بر اين اساس، آهن‌رباهاي الكتريكي قوي را به وسيله سيملوله‌هايي كه حول آهن (يا مدار فِرّومغناطيس) پيچيده شده‌اند، مي‌سازند.
 • تمرین مشاهده ای
 • در حضور ميدان مغناطيسي خارجي ضعيف، القاءمغناطيسي در مواد فِرّومغناطيس مي‌تواند به مقدار شگفت انگيزي بسيار زياد باشد. به عنوان مثال اين چيز عجيبي نيست كه ميدان مغناطيسي القائي، صدها و هزاران برابر قوي‌تر از ميدان مغناطيسي خارجي باشد.
 • آهن نرم و سخت
 • برخي از مواد مانند فولاد ، آلياژهاي ديگري از آهن، كبالت و نيكل به سختي آهنربا مي‌شوند ؛ يعني، حجم حوزه ها در آنها به سختي تغيير مي‌كند. اين مواد را فرومغناطيس سخت (آهن سخت) مي‌نامند.
 • تمرین
 • جهت ميدان مغناطيسي در مركز حلقه را مي‌توان به‌كمك قاعده دست راست تعيين نمود. اگر شست دست راست در جهت جريان قرار گيرد و انگشتان دست در مركز دايره به‌صورت حلقه درآيند آنگاه خطوط ميدان در راستاي انگشتان قرار خواهند داشت.
 • القاءمغناطيسي
 • در ماده فِرّومغناطيس اغلب نواحي مغناطيسي به شكل تصادفي و كاتوره‌اي كنار هم قرار گرفته‌اند، آهن به مقدار فوق العاده ناچيزي خاصيت مغناطيسي دارد. وقتي يك تكه آهن غير مغناطيسه در ميدان مغناطيسي يك آهن‌ربا قرار مي‌گيرد داراي خاصيت آهن‌ربايي و مغناطيسي مي‌شود
 • تمرین مشاهده ای
 • خاصيت مغناطيسي در داخل اتم بر اثر دو نوع حركت الكترون به‌وجود مي‌آيد. اوّلاً، هر الكتروني كه حول هسته مي‌چرخد . ثانياً، هر الكترون يك حركت پيچشي نيز دارد كه باعث توليد ميدان مغناطيسي مي‌گردد.
 • مواد مغناطيسي-فِرّومغناطيس
 • خاصيت مغناطيسي در داخل اتم بر اثر دو نوع حركت الكترون به‌وجود مي‌آيد. اوّلاً، هر الكتروني كه حول هسته مي‌چرخد .ثانياً، هر الكترون يك حركت پيچشي نيز دارد كه باعث توليد ميدان مغناطيسي مي‌گردد
 • رله
 • رله از دو مدار تشكيل شده است كه بر اساس آهن‌رباي الكتريكي به يكديگر مرتبط شده‌اند. وقتي جريان به مدار آهن‌رباي الكتريكي داده مي‌شود، سيم پيچ آهن‌ربا مي‌شود. آهن‌ربا يك ماده مغناطيسي (فِرومغناطيس) را جذب نموده و باعث بسته شدن كليد مدار ديگر مي‌شود
 • تصوير برداري به‌كمك تشديد مغناطيسي
 • كاربرد ميدان مغناطيسي حاصل از سيملوله حامل جريان گسترده است. يكي از كاربردهاي جالب پزشكي عبارت از تصوير برداري به‌كمك تشديد مغناطيسي است. به‌كمك اين روش، مي‌توان تصاوير با جزئيات بسيار زياد از اعضا‌‌ء داخل بدن تهيه كرد بدون آنكه هيچ صدمه‌اي به آن بزند
 • سيملوله
 • به يك كلاف بلند سيمي كه به شكل مارپيچ ساخته شده باشد سيملوله مي‌گويند. ميدان در نواحي داخل سيملوله و دور از دو سر آن تقريباً يكنواخت است و به موازات محور امتداد دارد....
 • خطوط ميدان مغناطيسي حلقه جريان
 • با مقايسه خطوط ميدانِ مغناطيسيِ حلقهِ حامل جريان با خطوط ميدان در حوالي آهن‌رباي ميله‌اي كوتاه در مي‌يابيم كه بسيار شبيه هم هستند. اينها نه تنها از لحاظ خطوط مشابه هم هستند بلكه حلقه جريان همانند يك آهن‌رباي ميله‌اي كوچك عمل مي‌كند....
 • تمرین
 • جريان الكتريكي ميدان مغناطيسي را در اطراف سيم پديد مي‌آورد. نيروي مغناطيسي به بار متحرّك در اين ميدان وارد مي‌شود، جهت نيرو نيز از قاعده دست راست به‌دست مي‌آيد.
 • مدل سازی
 • در مدل‌سازي زير شرايطي فراهم شده است كه ميدان حاصل از چند سيم راست و سيم حلقه مورد بررسي قرار گيرد. اين مدل‌سازي اين امكان را مي‌دهد كه يكسري سيم حلقه حامل جريان را نيز مورد بررسي قرار دهيد
 • سيم حلقه
 • اغلب سيم حلقه‌ها از چند دور سيم كه به‌اندازه كافي كنار هم پيچيده شده‌اند، ساخته مي‌شوند، سيم پيچ حاصله تخت بوده و مي‌توان شعاع واحدي به آن نسبت داد. در اين شرايط ميدان حاصل از تك‌تك حلقه‌ها با هم جمع مي‌شوند و ميداني به شدت برابر ميدان يك حلقه را حاصل