• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

آموزش خانواده ی خانواده متعادل

حقوق ، وظایف و نحوه ی رفتار همسران با یکدیگر


نوشته : احمد صافی

انتشارات : اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

- پیشگفتار معاونت آموزشی و پژوهشی

- اهمیت خانواده و ضرورت تشکیل آن

- مفهوم و تعریف سازمان خانواده

- منشأ خانواده و تحول مختصر تاریخی سازمان خانواده

- انگیزه ها ، اهداف ازدواج و تشکیل خانواده

- وظایف و کارکردهای اساسی خانواده

- معیارها و عوامل مناسب در انتخاب همسر

- موانع ازدواج و یا دیررسی آن در ایران

- سیاست ها و تدابیر و موارد توجه قبل از ازدواج و هنگام ازدواج

- وظایف اساسی والدین و سازمان های اجتماعی در ایجاد تسهیلات

- ازدواج و تشکیل خانواده در ایران

- تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزندان

- طبقه بندی خانواده ها

- خانواده متزلزل

- خانواده متعادل

- نمونه هایی از خانواده های الگو و موفق

- پنجاه پیشنهاد برای توفیق خانواده ها و برخورد مناسب همسران با هم

- داده های پژوهشی در مورد خانواده ها

UserName