• سنگ کیسه صفرا
  • بیماری عفونت با التهاب کیسه صفرا می توان حاد یا مزمن بوده و معمولاً توسط سنگ کیسه صفرا مستعد می شود پس از انسداد مسیر مجرای سیستیک با یک سنگ التهاب حاد دیواره کیسه صفراوی می دهد.