• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1389/10/01
  • تاريخ :

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

بخش حقوقی_بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

مهریه

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389) = 200000 ریال ×  03/ 203 ÷ 47/ 0= 745/ 395/ 86

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745 /395 /86 ریال می‌باشد. بدیهی است که تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/ 203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص سال 1388 خواهد گردید.

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

1315

0/02

1340

0/32

1365

3/21

1316

0/03

1341

0/33

1366

4/10

1317

0/03

1342

0/33

1367

5/29

1318

0/03

1343

0/35

1368

6/21

1319

0/03

1344

0/35

1369

6/77

1320

0/05

1345

0/35

1370

8/17

1321

0/09

1346

0/35

1371

10/17

1322

0/20

1347

0/36

1372

12/48

1323

0/20

1348

0/37

1373

16/88

1324

0/17

1349

0/38

1374

25/21

1325

0/15

1350

0/40

1375

31/07

1326

0/16

1351

0/42

1376

36/43

1327

0/18

1352

0/47

1377

43/03

1328

0/19

1353

0/54

1378

51/68

1329

0/15

1354

0/59

1379

58/20

1330

0/17

1355

0/69

1380

64/83

1331

0/18

1356

0/86

1381

75/06

1332

0/19

1357

0/95

1382

86/79

1333

0/23

1358

1/06

1383

100/00

1334

0/23

1359

1/31

1384

110/35

1335

0/25

1360

1/61

1385

123/45

1336

0/26

1361

1/92

1386

146/22

1337

0/26

1362

2/20

1387

183/31

1338

0/30

1363

2/43

1388

203/03

1339

0/32

1364

2/60

-

-

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی

UserName