• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 13635
 • سه شنبه 1389/9/30
 • تاريخ :

 ارتباط بین چهار ضلعی ها

ارتباط بین چهار ضلعی ها

موضوع:

چهار ضلعی ها

 

هدف:

کشف رابطه بین چهار ضلعی ها و نحوه ی تبدیل آن ها به یکدیگر

 

شرح فعالیت:

چهار ضلعی ABCD یک مستطیل و چهار ضلعی EFGH یک لوزی و چهار ضلعی MNLO یک متوازی الاضلاع است.

با جا به جا کردن رأس های هر کدام از این چهار ضلعی ها آن ها را به مربع تبدیل کنید، سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

برای تبدیل مستطیل به مربع کدام ویژگی آن (اضلاع یا زاویه ها) را باید تغییر دهیم؟

برای تبدیل لوزی به مربع چطور؟

برای تبدیل متوازی الاضلاع به مربع چطور؟

با توجه به این فعالیت آیا می توان گفت مربع یک نوع مستطیل است؟

یک نوع لوزی چطور؟

یک نوع متوازی الاضلاع چطور؟

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

رسم مثلث قائم الزاویه ی پویا

رسم مثلث قائم الزاویه ی پویا

در نرم افزار هندسه پویا، یک مثلث وقتی مثلث قائم الزاویه است که با جا به جا شدن رأس های آن خواص اصلی خود (یعنی قائمه بودن یک رأس) را حفظ کند. با توجه به این موضوع از سه مثلث ABC ، DEF و GIH کدام یک قائم الزاویه است؟...
رسم مثلث

رسم مثلث

در مثلث ABC، اندازه ی اضلاع و زاویه ها نوشته شده است، نقاط CوB,A قابل جا به جا شدن هستند. سعی کنید با جا به جا کردن آن ها مثلث هایی بسازید که یک ضلع آنها 4 واحد باشد. چند مثلث به این ترتیب ایجاد می شود؟...
ارتباط بین چهار ضلعی ها

ارتباط بین چهار ضلعی ها

در فعالیت های قبل دیدید که می توان متوازی الاضلاع را به مستطیل، لوزی یا مربع دلخواه تبدیل کرد. همینطور دیدید که مستطیل و لوزی را نیز می توان به مربع دلخواه تبدیل کرد...
UserName