• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1384/09/12
  • تاريخ :

قدرتنمایی‎ ایران‎ در بازیهای‎ غرب‎ آسیا

 كسـب‎ شـش‎ مـدال‎ طلا در دومیـن‎ روز بازیهای‎‎ غرب‎ آسیا باعث تحسیـن‎ خبـرگـزاری فرانسه‎ از كاروان‎‎ ورزشی‎ ایران شد.

به‎‎ گزارش‎ این‎ خبرگزار, ی‎ در حالـی‎ كـه در دومین‎‎ دوره‎ این بـازیهـا در سـال‎ 2002 در كویت‎‎ , ایران‎ در مجموع به‎ 9 مدال‎ طلا دسـت یافت‎, كسب‎ شش‎ مدال‎ طلا در دومیـن‎‎ روز ایـن رقابتهـا , ایـران‎‎ را بـه‎ عنـوان یكـی‎ از قدرتهای‎ ورزشی‎ درمنطقه‎ مطرح‎ كرد.

در این‎ بازیها دیروز در دوحه‎‎ قطر در رشته شنا , آشتیانی‎‎ و علیرضایی بـه‎ تـرتیـب‎ در ماده‎‎‎ 200 متر كرال‎ سینه, و50 متر قورباغه طلا گرفتند و تیم‎ چهار در صـدمتـر مخـتلـط كشورمان‎ نیز به‎ مقام‎ نخست‎‎‎ دست یافت.

برادران‎ در صدمتر كرال‎ پشت‎ و شرف‎ زاده‎ در 200 متر پروانه‎ هم‎ برنز گرفتند.

در رقابتهـای‎‎‎ وزنـه‎ برداری سجـاد بهـروزی دردسته‎ 56 كیلوگرم‎ صاحب‎ مدال‎ طلا شـد , در تیراندازی‎‎ باتپانچه‎ بادی حسینـی‎ مـدال‎ طلا را بر گردن‎ آویخت‎ و تیم‎ تپانچه‎ بادی‎ ایران‎ هم‎ بر سكوی‎ نخست‎ ایستاد.

در قسمت‎ تفنگ‎ باد, ی‎ تیم‎ بانوان‎‎ كشورمان صاحب‎ مـدال‎ نقـره‎‎ شـد و در مـاده 25 متـر تپانچه‎ جنگی‎ نسیم‎ حسن‎پور مدال‎ برنز گرفت‎.

والیبالیست‎ های‎ كشورمان‎ نیز سه‎ بر صفر تیم‎ كویت‎‎ را شكست دادند و تیم‎ هندبال‎ ایران‎25 بر 20 اردن‎ را مغلوب‎ كرد.

در سـومیـن‎‎ روز ایـن رقـابـتهــا امــروز ورزشكاران‎‎ كشورمان در چند رشته‎‎ دیگـر بـه مصاف‎ حریفان‎ خود می‎ روند.

UserName