• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

بیداری وجدان در کودک ناسازگار


نوشته : آ. موئل

مترجم : محمدرضا شجاع رضوی

انتشارات : آستان قدس رضوی

- بیداری وجدان از راه احساس

- آشنایی با روش پیشنهادی

1- روش بازپروری در یک گروه از پسران 9 تا 14 ساله

الف- شیوه دکتر ویتوز

ب- تمرینات حسی

1 - شنوایی

2 – بینایی

3 - بساوایی

4 - چشایی

5 – بویایی

- سایر تمرین های مورد استفاده

الف - فلزکاری

ب- گراور سازی برجسته

ج- نقاشی با انگشتان

د- کاربرد ضبط صوت

هـ - طبقه بندی ها

و- واژه های ترتیبی

ز- اندازه گیری ها

2- گروه مورد مطالعه

- روش مشاهده

- مشاهدات کلی

- استخراج تیپ های اصلی

1- کودک امتناع جو

2- کودک حواس پرت

3- کودک در خود فرو رفته

4- کودک عصیانگر

5- کودک ناراحت

6- کودک بی اعتنا

7- کودک صرعی

8- گونه های آمیخته

- بررسی محیط خانوادگی

- نتیجه گیری

- تصاویر

- واژه نامه لغات تخصصی

UserName