• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

راهنمای عملی سنجش هوش


تألیف : دکتر آلفردو . مانزرت

مترجم : علی رضا یزدان پناه

انتشارات : سازمان انجمن اولیاء و مربیان

بخش یکم : خودآزمایی بهره ی هوشی ( I.Q )

- نکته ی مهم

- آزمون بهره ی هوشی

- پاسخ ها و توضیحات

- دستورالعمل نمره دادن

بخش دوم : هوش : اندازه گیری و معنای آن

- اندازه گیری هوش

- نمره ی هوش شما ( هوش بهر یا I.Q )

- هوش یعنی چه ؟

- تفاوت های موجود بین هوش کودکان و هوش بزرگسالان

- عملکرد مغز : خلاقیت و هوش

- اهمیت هوش نیمکره ی راست مغز برای نظام آموزشی و پیشرفت ملی

- روش تدریس به افراد دارای نیمکره ی راست برتر

- تجزیه و تحلیل آزمون بهره ی هوشی : توانایی های مغز چپ و توانایی های مغز راست

- خلاقیت

- تجزیه و تحلیل آزمون از نظر راست مغزی و چپ مغزی

- آیا نمرات آزمون های هوش مفید و مهمند ؟

- آیا می توان هوش را بهبود بخشید یا افزایش داد ؟

بخش سوم : نبوغ ، استعداد و هوش

- مراقبت برای یافتن شاخص های نبوغ و استعداد

- نقاط عطف در رشد کودکان طی دوران های نوزادی و پیش دبستانی

- فهرست رفتارهایی که باید برای اندازه گیری نبوغ و استعداد بررسی شوند

- خلاصه

بخش چهارم : هوش بهر رایانه ای

- هوش و عملیات رایانه ای

- آزمون اپراتور رایانه

- پاسخ های آزمون اپراتور رایانه

- پاسخ ها و توضیحات

- درجه بندی آزمون اپراتور رایانه

- تفسیر آزمون

UserName