• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

راهنمایی و مشاوره خانواده

مشاوره در آستانه ازدواج


تألیف : سید مهدی حسینی ( بیرجندی )

انتشارات : آوای نور

فصل اول : لزوم مشاوره در ازدواج

- لزوم مشاوره در همسر گزینی

- نقش مشاور و مراجع در مشاوره ی ازدواج

فصل دوم : عوامل مؤثر در ازدواج

- پرهیز از ازدواج های ناخواسته

- نقش مشاور در ازدواج های ناموفق

فصل سوم : نقش عوامل اجتماعی در ازدواج

- نمونه های ازدواج ناموفق در رابطه با عوامل اجتماعی

- وظایف مشاوران در قبال ازدواج های ناموفق

فصل چهارم : نقش عوامل سیاسی در ازدواج

- خط فکری و گروه های سیاسی در رابطه با ازدواج

- مشاوره ی ازدواج در رابطه با عوامل سیاسی

فصل پنجم : نقش عوامل فرهنگی در ازدواج

- دین و مذهب در رابطه با ازدواج

- آداب و رسوم در رابطه با ازدواج

- وظایف مشاوران در امر ازدواج در رابطه با عوامل فرهنگی

فصل ششم : میزان تحصیلات و ازدواج

- نمونه های ازدواج از نظر سطح تحصیلات

- مشاوره در امر ازدواج در رابطه با عامل تحصیل

فصل هفتم: عوامل اقتصادی و ازدواج

- نقش مسکن و وسائل زندگی در زناشویی

- وظایف مشاوران در قبال مشکلات اقتصادی خانواده

فصل هشتم : عوامل اخلاقی و روانی ازدواج

- عوامل توفیق و حفظ زناشویی

- وجوهی از اختلاف های زناشویی

- مشاوره ی ازدواج در رابطه با عوامل اخلاقی و روانی

فصل نهم : سن ازدواج

- سن مناسب برای ازدواج

- مشاوره ی ازدواج در رابطه با سن

فصل دهم : شغل و ازدواج

- نگرش شوهر درباره ی شغل زن

- مشاوره ی ازدواج در رابطه با عامل شغل

فصل یازدهم : نقش عوامل جسمانی و ژنتیکی در ازدواج

- ازدواج و رابطه آن با قیافه ی ظاهری

- مشاوره ی ازدواج در رابطه با عوامل جسمانی و ژنتیکی

فصل دوازدهم : فرایند ازدواج

- بررسی برای انتخاب همسر

- مشاوره در رابطه با مراحل ازدواج

فصل سیزدهم : ازدواج با هدف های انحرافی

- هدف های ازدواج

- مشاوره ی ازدواج در رابطه با هدف های انحرافی

فصل چهاردهم : راهنمایی و مشاوره برای انتخاب همسر مناسب

- خصوصیات شوهر شایسته

- خصوصیات زن شایسته

- ساختار خانواده و همسر گزینی

- مشاوره در انتخاب همسر

فصل پانزدهم : توصیه ها و شرایط مشاور در امر ازدواج

- شرایط مشاور ازدواج

- توصیه ی مشاوران به مراجعان در آستانه ی ازدواج

- صدای مشاور در رابطه با مشاوره ی خانواده

فصل شانزدهم : مشاور خانواده

- روش های مشاوره ی خانواده

- روان درمانی خانواده

- دستورالعمل مشاوران در رابطه با بهداشت روانی خانواده

- فنون مشاوره ی خانواده

فصل هفدهم : شور و مشورت در خانواده

- ضرورت مشورت در خانواده

فصل هیجدهم : مشاوره درباره مسائل خانواده از دیدگاه روزنامه ها

- ضرورت بررسی در همسریابی

- ازدواج های نافرجام

- مشاوره در مورد ازدواج های نافرجام

فصل نوزدهم : مطالعه موردی در مسائل خانوادگی

- اصرار به ازدواج

- راهنمایی مشاور

فصل بیستم : توصیه هایی در تداوم زندگی زناشویی

UserName