• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1381/11/10
  • تاريخ :

آمار فروش تا زمانی است که آن فیلم جزو بیست فیلم اول اکران روز باشد

تعداد هفته 
نمایش

تعداد سینماهای نمایش دهنده

فروش کل

فروش آخرین هفته

هفته منتهی به دوشنبه ....

میلیون دلار

هزار دلار

6

1.253

35.8

1.156

6 / ژانویه / 2003
(16 / دی / 1381)

5

1.414

32.8

1.550

30 / دسامبر / 2002
(9 / دی / 1381)

4

1.804

29.9

1.303

23 / دسامبر / 2002
(2 / دی / 1381)

3

2.192

27.9

3.102

16 / دسامبر / 2002
(25 / آذر / 1381)

2

3.227

23.7

5.547

9 / دسامبر / 2002
(18 / آذر / 1381)

1

3.227

16.6

12.083

2 / دسامبر / 2002
(11 / آذر / 1381)

 

UserName