• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/08/17
  • تاريخ :

برنامه شبکه های سیما


شنبه

اینجا خانه ما – شبکه 1 – 20/13

جنایت های غیر حرفه ای – شبکه 3 – (تکرار) –40/13

کمیسر شهر – شبکه 2- (تکرار) – 00/14

افسانه عقابهای مبارز – شبکه 1- (تکرار) 10/15

مظنونین – شبکه 5 – 00/19

ریحانه – شبکه 3 – 15/20

جاسوسان – شبکه 2 – 00/21

مزرعه کوچک – شبکه 1 – 10/22

داستانی – شبکه 5 – 00/23

همشاگردی – شبکه 1 – 15/1

یکشنبه

اینجا خانه ما – شبکه 1 – 20/13

ریحانه – شبکه 3 – (تکرار) 40/13

جاسوسان – شبکه 2 – (تکرار) 00/14

مزرعه کوچک – شبکه 1- (تکرار) 10/15

داستانی – شبکه 5 – 00/19

داستانی – شبکه 3 – 15/20

پلیه های پرواز – شبکه 2 – 00/21

شبهای برره – شبکه 3 – 15/21

ماموران مخفی پلیس – شبکه 1 – 10/22

حامی وحش – شبکه 5- 00/23

هم دو ماد – شبکه 1- 15/1

دوشنبه

اینجا خانه ما – شبکه 1 – 20/13

داستانی – شبکه 3 – (تکرار) 40/13

پیله های پرواز – شبکه 2- (تکرار) 00/14

شبهای بررده – شبکه 3 – (تکرار) 30/14

ماموران مخفی پلیس – شبکه 1 – (تکرار) 10/15

هشدار برای کبری 11 – شبکه 5 – 00/19

گارد ساحلی – شبکه 3 –15/20

شوالیه سیاه – شبکه 2 - 00/21

روزهای به یاد ماندنی – شبکه 1 – 10/22

گل منگلی – شبکه 5 – (تکرار) 00/23

پلیس گروه امداد – شبکه 1- 15/1

سه شنبه

اینجا خانه ما – شبکه 1 – 20/13

گارد ساحلی – شبکه 3 – (تکرار) 40/13

شوالیه سیاه – شبکه 2 - (تکرار) 00/14

شبهای برره – شبکه 3 - (تکرار) 30/14

روزهای به یاد ماندنی – شبکه 1 – 10/15

داستانی – شبکه 5 – 30/19

ماموران پرونده های راکد - شبکه 3 – 15/20

فیلم سینمایی – شبکه 2 – 00/21

شبهای برره – شبکه 3- 15/21

قل سوم – شبکه 1 – 10/22

داستانی – شبکه 5 – 00/23

با من بمان – شبکه 1- 15/1

چهارشنبه

اینجا خانه ما – شبکه 1 – 20/13

ماموران پرونده های راکد – شبکه 3 (تکرار) 40/13

فیلم سینمایی – شبکه 2 – 00/21

شبهای برره – شبکه 3 - (تکرار) 30/14

قل سوم – شبکه 1 - (تکرار) 10/15

حامی وحش – شبکه 5- 00/19

شبی از شبها – شبکه 3 – 15/20

داستانی – شبکه 2 – 00/21

شبهای برره – شبکه 3 – 15/21

مرگ دستفروش – شبکه 4 – 00/22

نقد اول – شبکه 1 – 10/22

فیلم سینمایی – شبکه 5 – 10/22

پس از باران – شبکه 1 – 15/1

پنج شنبه

اینجا خانه ما – شبکه 1 – 20/13

شبی از شبها – شبکه 3 - (تکرار) 40/13

داستانی – شبکه 2 - (تکرار) 00/14

شبهای برره – شبکه 3 - (تکرار) 30/14

نقد اول – شبکه 1 - (تکرار) 15/15

داستانی – شبکه 5 – 00/19

سینمایی – شبکه 3 – 15/20

پرده عشق – شبکه 2 – 00/21

شبهای برره – شبکه 3 – 15/21

سینما یک – شبکه 1 – 10/22

مظنونین – شبکه 5 – 10/23

تپش – شبکه 1 – 15/1

جمعه

شلیک نهایی – شبکه – 30/8

مثل همیشه – شبکه 1 – 30/11

فیلم سینمایی – شبکه 3 - (تکرار) 30/11

شعله های نفوذ – شبکه 2 – 00/13

پرده عشق – شبکه 2 - (تکرار) 00/14

سینمایی – شبکه 1 – 30/16

گل منگلی – شبکه 5 – 00/18

کمیسر شهر – شبکه 2 – 00/20

جنایتهای غیر حرفه ای – شبکه 3 – 15/20

سینما 4 – شبکه 4 – 30/20

شبهای برره – شبکه 3 – 15/21

افسانه عقابهای مبارز – شبکه 1 – 10/22

سینمایی – شبکه 3- 30/22

هشدار برای کبری 11 – شبکه 5 (تکرار) 00/23

بازرس – شبکه 1 – 00/1

UserName