• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/02
  • تاريخ :

ابر رحمت

علی امشب چرا بهر عبادت برنمی خیزد؟

چرا شیر خدا از بهر طاعت برنمی خیزد؟

خداجویی که از یاد خدا یکدم نشد غافل

چه رو داده که از بهر عبادت برنمی خیزد

از آن ضربت که بر فرق علی زد زاده ملجم

یقین دارم که از جا، تا قیامت برنمی خیزد

به محراب دعا در خون شناور گشته شیر حق

دگر بهر دعا آن ابر رحمت برنمی خیزد

ز کینه ابن ملجم آتشی افروخت در عالم

که زین آتش به جز دود ندامت برنمی خیزد

طبیب آن زخم سر را دید و گفتا با غم و حسرت

علی دیگر از این بستر سلامت برنمی خیزد

نهد سر هر کسی بر آستان مرتضی (خسرو)

از این درگاه تا روز قیامت برنمی خیزد

 

                                                                                                                        " سید محمد خسرونژاد"

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName