• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/10/29
  • تاريخ :

آمار فروش تا زمانی است که آن فیلم جزو بیست فیلم اول اکران روز باشد

آمار فروش تا زمانی است که آن فیلم جزو بیست فیلم اول اکران روز باشد

تعداد هفته 
نمایش

تعداد سینماهای نمایش دهنده

فروش کل

فروش آخرین هفته

هفته منتهی به دوشنبه ....

میلیون دلار

هزار دلار

33.622261.025.017

6 / ژانویه / 2003
(16 / دی / 1381)

23.622200.148.876

30 / دسامبر / 2002
(9 / دی / 1381)

13.622102.062.008

23 / دسامبر / 2002
(2 / دی / 1381)

UserName