• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1389/01/04
  • تاريخ :

نمایش های دانش آموزی

نمایش

بررسی مطالب و مباحث مورد بحث ما در موضوع نمایشنامه های مدرسه ای در نهایت ما را به یک دسته بندی کلی در شیوه ی ارائه ی مطالب در حوزه ی نمایش و نمایشنامه رساند. بخش تربیتی مدرسه اینترنتی بنا دارد تا در حوزه به دو بخش اصلی معرفی کتاب نمایشنامه های مناسب، ارائه ی نمایشنامه و آموزش هایی کاربردی در این زمینه بپردازد.

قطعا شما نیز می توانید در تهیه ی بانک اطلاعاتی و مجموعه ای کاربردی در این زمینه برای استفاده ی بهینه از توانمندی های یکدیگر، سهیم باشید. برای شرکت در این کار بزرگ از همین حالا شروع کنید.

 

حرف اول:

 

 نمایش یا همایش مسئله این است

 

معرفی نمایشنامه:

 

 زنگ خاطرات نرگس

 

  خاک آلوده

 

ارائه نمایشنامه:

 

 نمایشنامه ی انتخاب

 

آموزش های کاربردی:

 

آموزش گام به گام نمایشنامه نویسی1

 

آموزش گام به گام نمایشنامه نویسی2

 

تهیه و تنظیم: بخش تربیتی مدرسه اینترنتی

 

UserName