• آموزش گام به گام بسکتبال (21)
 • بهترین روش برای حرکت دادن توپ بعد از ریباند دفاعی پاس آزاد کننده (خروجی) است. هیچ حریفی نمی‌تواند یک پاس تند را ...
 • آموزش گام به گام بسکتبال (20)
 • انتخاب دیگر برای بازیکن ریباند کننده پاس دادن به هم تیمی است. این دومین انتخابی است (بعد از شوت) که بازیکنان ...
 • آموزش گام به گام بسکتبال (18)
 • بسیاری از اوقات بازیکن یک ریباند کامل انجام می‌دهد و بعد بعلت مراقبت ضعیف از توپ، مالکیت خود را از دست می‌دهد...
 • آموزش گام به گام بسکتبال (16)
 • متقاعد کردن بازیکنان به اجبار آنها برای ریباند، آسان‌تر خواهد بود اگر آنها بدانند که ریباند کردن به دست آوردن...
 • آموزش گام به گام بسکتبال (12)
 • دفاع فردی می‌تواند بزرگترین مبارزه برای مربیان بسکتبال و بازیکنان آنها باشد ، این شامل پیشرفت در مهارتهای .......
 • آموزش گام به گام بسکتبال (10)
 • اغلب مربیان و بازیکنان اهمیت بازی داخلی محوطه با بازیکنان پست که پاس را نزدیک یا داخل محوطه پرتاب آزاد دریافت می‌کنند...........
 • آموزش گام به گام بسکتبال (9)
 • حرکت مستقیم با پای مخالف : این حرکت با دریبل برای عبور از هر دو طرف مدافع با پای مخالف انجام می‌گیرد و در آن ........
 • آموزش گام به گام بسکتبال(7)
 • پرتاب آزاد: پیشنهادهای زیر باعث پیشرفت در پرتاب آزاد خواهند شد. تیم شما باید پرتاب آزاد را متناسب با سهمی که از کل امتیازات تیم دارد......
 • آموزش گام به گام بسکتبال (6)
 • شوت کردن: شوت، احتمالاً شناخته شده‌ترین مهارت اصلی است. تمام بازیکنان شما علاقه‌مند به گل زدن هستند واگر ........
 • آموزش گام به گام بسکتبال (3)
 • توپ یکی از مشکل‌ترین وظایف در مربی‌گری، آموزش حرکت‌های بدون توپ (آهن‌ربای بازی‌ها) به بازیکنان است. یک بازیکن بتنهایی (با پنج بازیکن در تیم) 80% زمان بازی در حمله را بدون توپ‌بازی خواهد کرد. مطال...
 • آموزش گام به گام بسكتبال (2)
 • (2) فصل 1 دست‌ها و پاها به بازی‌كنان بیاموزید كه مفاصل (مچ پاها، زانوها، انتهای ران‌ها، آرنج‌ها و مچ‌ها) خود را خمیده و آماده نگاه دارند. دست‌ها و پاها باید خمیده و نزدیك بدن قرار گیرند تا تعادل و چابكی آن حفظ شود. به ی...
 • آموزش گام به گام بسكتبال (1)
 • فصل 1 حرکتهای پایه یکی ازابتدایی ترین وظایف مربیان، آموزش نحوه حرکت و کنترل بدن، به بازیکنان است. حرکتهای پایه گاهی زیربنای بسکتبال نامیده می شوند. این حرکتهای اصول اساسی هستند که هر بازیکنی باید فرا بگیرد. لازم است هر بازیک...