• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/12/19
  • تاريخ :

" مهرعلیزاده " : مشکلات پرسپولیس سبب استعفاى خطیب شده است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنى گفت مدیرعامل باشگاهفرهنگى ، ورزشى پرسپولیس تهران با مشکلات عدیده اى از جمله مواردى با هیاتمدیره این باشگاه مواجه است و همین امر سبب استعفاى شده است .

مهندس " محسن مهرعلیزاده " دوشنبه شب در همایش مسوولان ورزش محلات تهرانکه در هتل ورزش برگزار شد ، در گفت وگو با خبرنگاران گفت : خطیب اینمشکلات را به سازمان تربیت بدنى منعکس کرده است و این سازمان نیز ازابتداىامسال تاکنون ??? میلیون تومان به این باشگاه کمک کرده است .

وى گفت : باشگاه پرسپولیس در گذشته دفتر و حساب و کتاب مشخصى نداشتو گفته می شد که تمامى حساب و کتابهاى این باشگاه در صندوق عقب یک ماشینقرار داشت اما اکنون این باشگاه قرادادهایش با بازیکنان، مربى خارجى ،سرپرست تیم و اسپانسرهایش مشخص است و بازرسى دقیق سازمان تربیت بدنى ازطریق مجمع بر این باشگاه اعمال می شود.

وى درپاسخ به این سئوال که مشکلات باشگاه پیروزى به علت پرداخت نکردنپول به این باشگاه است ، گفت : من به عنوان رییس سازمان تربیت بدنى درهیاتدولت با این همه گرفتارىهایش ، مشکلات باشگاههاى پیروزى و استقلال را مطرحکردم و هیات دولت نیز تصمیم گرفت که مبلغ ? میلیارد تومان از? وزارتخانهبراى این باشگاهها اختصاص دهد ولى برخى از وزارتخانه به علت مسایل ادارىمبالغ متعهد شده را پرداخت نکرده اند.

مهرعلیزاده گفت : در چند روزگذشته در دو نوبت مبلغ ??? میلیون توماناز بخش هایى که ریسک شخصى براى من داشت به باشگاه پیروزى پرداخت کرده ام .

وى گفت : باشگاه پیروزى قبل از اینکه دراختیار سازمان تربیت بدنىقرار گیرد مبلغ ??? میلیون تومان بدهکاربود ولى امروز این باشگاه همه

تعهدات خود را نسبت به مربیان ، سرپرستان وبازیکناش انجام داده است وبدون مشکل به فعالیتش ادامه می دهد.

معاون رییس جمهورى در پایان گفت : باشگاه پیروزى از یک موسسه به شرکتسهامى عام تبدیل شده است و در مرحله تصویب سازمان خصوصىسازى براىواگذارى سهامش به هواداران قرار دارد که پس از تصویب هیات دولت قرار استبه عنوان اولین باشگاهى که توسط هوادارانش اداره می شود ، معرفى گردد.

UserName