• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/12/12
  • تاريخ :

نمایشگاه خانه بم


 128k 

 56k 

 28k 

نمایش فیلم

 واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.

0

  ویژه نامه بم 
UserName