• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/12/12
  • تاريخ :

اسناد ادبی باستانی ایران توسط ایتالیایی ها رایانه ای می شود


128k

56k

28k

نمایش فیلم

 واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.
UserName