• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/12/10
  • تاريخ :

طرح‎ بزرگترین‎ شهرك‎ سینمایی‎ خاورمیانه


همایش‎ معرفی‎ طرح‎ ساخت‎ بزرگتـریـن شهرك‎ سینمایی‎‎ خاورمیانه‎‎  كه در مكانـی به‎‎ مساحت‎ صدهكتار در هشتگرد ساخته خواهـد شد در هتل‎ لاله‎ تهران‎ گشایش‎ یافت‎.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر - وزیر فرهنگ‎ و ارشاد اسلامـی‎ دراین‎ مراسم‎ گفت‎ : با تصویب‎ هیـأت‎‎ دولـت و اختصاص‎ بودجـه‎ 4 میـلیـارد ریالی‎‎، از اوایل‎‎‎ سال آینده‎، مراحل پایانی طرح‎ مطالعاتی‎‎ و شروع عملیات‎ اجرایـی ایـن‎ طرح‎ كه‎‎ 3سال‎ برای‎ ساخت‎ آن‎ پیش‎ بینی‎ شـده اسـت‎، آغـاز می‎شود.

مسجد جامعی‎ افزود: مطالعات‎ احــداث ایـن‎ شهرك‎ به‎ عنوان‎‎ یكی‎ از بـزرگتـرین طرح‎هـای‎ تاریخ‎ سینمای‎ ایران‎ از 2سال‎ پیش‎، آغـاز شده‎‎‎‎ و توجه ویژه بـه بخش‎ نـرم‎ افــزاری‎ و نیروی‎‎ انســانــی‎ از ویژگیهـای ایــن‎ طرح‎ سینمایی‎ است‎ .

UserName