• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4726
 • شنبه 1388/9/14
 • تاريخ :

ترسیم هذلولی

ترسیم هذلولی

توضیح:

در شکل زیر می توان با حرکت دادن نقاط سبز در اندازه ی a و c  تغییر ایجاد کرد.

فعالیت:

نقطه ی P و 'P را جا به جا کرده و ببینید.

1. از اثر حرکت P، چه منحنی به وجود می آید؟

2. خطوط بنفش و سبز، چه چیزی را نشان می دهند؟

3. تمامی نقاطی که P از آن ها می گذرد، چه ویژگی دارند؟

مجدداً نقطه ی P را جا به جا کنید.

4. هذلولی را به صورت مکان هندسی تعریف کنید.

 

 دریافت پاسخ

 

ویژگی بیضی

ویژگی بیضی

در این فعالیت می توانید ویژگی های بیضی را در یک محیط پویا بررسی کنید....
خروج از مرکز بیضی

خروج از مرکز بیضی

در این فعالیت می توانید خروج از مرکز را در بیضی به صورت پویا بررسی کنید....
معادله ی یک بیضی با مراکز مختلف

معادله ی یک بیضی با مراکز مختلف

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا بیضی هایی با مرکزی غیر از مبدأ مختصات را بررسی کنید....
UserName