• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2599
 • سه شنبه 1388/9/10
 • تاريخ :

ویژگی بیضی

ویژگی بیضی

توضیح:

شکل زیر یک بیضی است، که شما می توانید با حرکت دادن نقاط آبی در آن تغییراتی ایجاد کرد.

فعالیت:

نقطه ی سبز را به سمت بالا حرکت داده و مشاهدات خود را توضیح دهید.

از دومین نقطه ی متغیر، برای تغییر دادن جهت شعاع استفاده کرده و مجدداً متحرک سازی را تکرار کنید. با کشیدن رأس های بیضی شکل آن را تغییر دهید.

1. آیا تمام خطوطی که از یک کانون خارج شده، پس از بازتاب از محیط بیضی به کانون دیگر می رسند؟

با کشیدن رأس راست بیضی، آن را به دایره تبدیل کنید. شکل را با دقت بررسی کنید.

2. در دایره، برای یک شعاع خارج شده از کانون و بازتاب شده به کانون دیگر چه اتفاقی می افتد.

3. خط مماس با شعاع دایره، چه زاویه ای می سازد؟

 

دریافت پاسخ

خروج از مرکز بیضی

خروج از مرکز بیضی

در این فعالیت می توانید خروج از مرکز را در بیضی به صورت پویا بررسی کنید....
معادله ی یک بیضی با مراکز مختلف

معادله ی یک بیضی با مراکز مختلف

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا بیضی هایی با مرکزی غیر از مبدأ مختصات را بررسی کنید....
معادله ی خلاصه ی بیضی

معادله ی خلاصه ی بیضی

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، معادله ی بیضی را بررسی کنید....
UserName