• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/07/11
  • تاريخ :

آنچه که دشمن می کند

مقام معظم رهبری

برخی از شیوه‌های دشمن در مبارزه با نظام اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری :

در مـوضـوع دشـمـن شـنـاسـی، تـوجه به شیوه و روش دشمنان در جهت براندازی نظام اسلامی بسیار مهم است. ازمهمترین شیوه دشمن عبارتنداز؛

1. تحقیر فرهنگ اسلامی

دشمن به خوبی درك كرده است كه اگر ملتی از نظر فرهنگی، اتكاء به فرهنگ خود نداشته باشد زمینه فروپاشی استقلال فكری آن‌ها و در نتیجه پذیرفتن همه نوع زمینه‌های استعماری توسط آنان، فراهم خواهد بود. رهبر انقلاب، تهاجم و شبیخون فرهنگی را از جمله علائم تلاش جبهه استكبار برای بی محتوا كردن نظام اسلامی خوانده و تأكید كرد "درك هوشمندانه این موضوع و دفاع از "ارزشهای اسلامی و انقلابی "، وظیفه اینجانب و مردم است كه به فضل الهی، مردم، امروز با هوشیاری، درك بالا و قدرت تحلیلِ تحسین برانگیز، در صحنه حاضرند "

باید هوشیار بود؛ و من امیدوارم كه ملت ایران در شناخت دشمن اشتباه نكند. دشمن، استكبار جهانی است. دشمن، آمریكاست و دشمن، صهیونیستها هستند

2. استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی

تـبـلیغات و جنگ روانی از كارآمدترین روش‌های دشمن برای دست یابی مجدد به منافع از دست رفته خود در ایران است. رهبری می‌فرماید. " یكی ازتوطئه‌ها و تهدید‌های دشمن، ایجاد اختلاف بین و دردرون كشورهای اسلامی است. در واقع، بهترین ابزار و وسیله‌ای كه دشمن دراختیاردارد، این است كه بین مسلمین اختلاف ایجاد كند "

3. ترویج آزادی وارداتی

از شیوه‌های دیگر دشمن در جهت رسیدن به مقاصد و نیّات پلید خویش، ترویج آزادی وارداتی (اشـاعـه بـی بـنـد و بـاری و فـساد) می‌باشد. جریان تاریخی فروپاشی تمدن اسلامی در (اندلس ) سند گویایی است كه پرده از حركات پنهانی دشمن برمی دارد. مقام معظم رهبری معتقد است درتفكر اسلامی و مكاتب غربی تفاوتهای اصولی واساسی دربیان مرزهای آزادی و تعیین چارچوب ان وجود دارد. و اگر بخواهیم نسبتی بین تفاوت آزادی درغرب و اسلام ارائه دهیم این نسبت عموم و خصوصی من وجه خواهد بود. "درتفكر اسلامی و مكاتب غربی تفاوت‌های اصولی و اساسی دربیان مرزهای آزادی و تعیین چارچوب آن وجود دارد.... اسلام در برخی از زمینه‌ها دایره را از این محدودتر می‌كند و در بعضی از زمینه‌ها آن را گسترش می‌دهد و به اصطلاح طلبگی‌، بین نظر اسلام و نظر رایج دردنیای غرب درباب، آزادی، عموم و خصوص من وجه است. دربرخی ازچیزها مانظر غرب رابسیار محدود، تنگ بینانه و دربعضی ازامور آن رابیش ازحد وسعت یافته و نزدیك به بی بند و باری می‌دانیم

ایشان می‌فرماید "یك انسان برای اینكه آزاد باشد كافی نیست كه زیرسلطه انسان دیگر یا حكومت جبارنباشد، بلكه لازم است كه زیر سلطه قوه غضبیه و شهویه خودش هم نباشد انسانی كه براثر ضعف،ترس، طمع، حرص و شهوات نفسانی مجبور می‌شود تحمیلات و محدودیتهایی را قبول كند آن انسان هم درحقیقت آزاد نیست "

دشمن

4. تفرقه افكنی

از قدیمی ترین و مؤ ثرترین شگردها و شیوه‌ها جهت مقابله با یك حكومت و در نهایت براندازی آن، ایجاد (تفرقه ) در بین اقشار گوناگون آن ملت می‌باشد.

دشمنان جمهوری اسلامی، از همان آغاز، به این شیوه روی آوردند.رهبری می‌فرماید. " استكبارتلاش می‌كند تك تك دولت‌ها و حكومت‌های اسلامی را با چیزهای جزیی و با وعده ای واهی ازبدنه دنیای اسلام جدا كند ووضع همین چیزی می‌شود كه هم اینك درجهان اسلام وجود دارد "

5. ایجاد ناامنی و هرج و مرج

از دیگر شیوه‌های دشمن جهت مقابله با نظام اسلامی، ایجاد ناامنی و هرج و مرج می‌باشد. ایجاد نـاامـنـی زمـیـنـه مـنـاسـبـی بـرای تـضـعـیـف روحـیـه مـقاومت و ایستادگی مردم خواهد بود و توجه كارگزاران نظام را از موضوعات كلیدی و اصلی به موضوعات فرعی و جنبی سوق می‌دهد.

دلسـرد و ناامید كردن مردم، ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به مسؤ ولان نظام، اعلام وجود مشكلات، مـوانـع و تـنـگـناهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و القای این كه این مشكلات حـل نـشـدنی است، برخی از مواردی است كه با پیروزی انقلاب اسلامی از طریق دشمن، در جهت ایـجاد ناامنی به كار گرفته شد. "امروزاگر دردنیا ظلم وجود دارد، اگرسلطه وجود دارد، امروز اگرتمدن خشن غربی، دنیا را پركرده است وغارت اموال ملتها به وسیله مراكز جهانی وجود دارد، اینها به خاطر وجود هرج ومرج وانزوای اخلاق انسانی است "

6. به كارگیری ابزاری روشنفكرنماها و احزاب

دشمن كه برای نابودی این هویت دینی از همه ترفندها و حیله‌ها اسـتـفـاده كـرده بـود، ایـن بـار بـه فـكـر اسـتـخـدام تـعـلیـم یـافـتـگـانِ فـرهـنـگ غرب، یعنی روشـنـفـكـرنـمـاهـای وابـسـته افتاد. این افراد وابسته كه توسط بیگانگان انتخاب می‌شوند، نسل جوان را آماج تیرهای زهرآگین استعمار قرار می‌دهند و ضمن دفاع از فرهنگ غربی و ره آورد آن، دیـن و فرهنگ دینی را زیر سؤ ال می‌برند. رهبری در مورد روشنفكر درایران می‌فرماید: "من بارها گفته‏ام كه روشنفكری در ایران، بیمار متولّد شد. مقوله روشنفكری، با خصوصیّاتی كه در عالم تحقّق و واقعیّت دارد - كه در آن، فكر علمی، نگاه به آینده، فرزانگی، هوشمندی، احساس درد در مسائل اجتماعی و بخصوص آنچه كه مربوط به فرهنگ است، مستتر است - در كشور ما بیمار و ناسالم و معیوب متولّد شد. چرا؟ چون كسانی كه روشنفكران اوّلِ تاریخ ما هستند، آدمهایی ناسالمند. "

دفاع از "ارزشهای اسلامی و انقلابی "، وظیفه اینجانب و مردم است كه به فضل الهی، مردم، امروز با هوشیاری، درك بالا و قدرت تحلیلِ تحسین برانگیز، در صحنه حاضرند

رهبر

برخی راه حل‌های مبارزه با دشمن در بیانات مقام معظم رهبری :

از مهمترین راه حل مبارزه با دشمن ازمنظر و نگاه رهبری، توجه به سه اصل اساسی است:

1. هوشیاری و درك موقعیت

2. جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها

3. ایمان و امید به آینده

ایشان نسبت به این سه اصل می‌فرماید " هوشیاری و درك موقعیت ـ جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها ـ و ایمان و امید به آینده سه درس مهم [هستند] این درسهای مهم، راهگشای امروز و آینده ملت و كشور است ".

ایشان از یك طرف از مردم می‌خواهد كه هوشیار باشند زیرا "دشمن گاهی با ده واسطه یك فرد ساده لوح و بیچاره‏ای را تحریك می‏كند كه حرفی را بزند و یا موضعگیری غلط و ناشیانه‏ای را انجام دهد؛ و ممكن است چنین فردی، حتی خودش هم نداند كه عامل دشمن است. بنا بر این باید هوشیار بود؛ و من امیدوارم كه ملت ایران در شناخت دشمن اشتباه نكند. دشمن، استكبار جهانی است. دشمن، آمریكاست و دشمن، صهیونیستها هستند. "

وازطرف دیگرعلاوه برهوشیاری وآگاهی مردم، آمادگی لازم جهت مبارزه با دشمنان اسلام را داشته باشند. " ملت ایران به همان نسبت كه دشمن، روشهای خود را در توطئه علیه ایران اسلامی پیچیده‏تر می‏كند، باید بر هوشیاری و آگاهی خود بیفزاید و با آمادگی معنوی، فكری، سیاسی و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یكدیگر، چهره دشمن را در هر لباسی كه هست، شناسایی كند

تنظیم برای تبیان: سعید آقازاده

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName