• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/11/20
  • تاريخ :

برگزیدگان‎‎ جشنواره‎ بین المللی‎‎ خوارزمی


تهران‎‎‎‎ ـ برگزیدگان هجدهمین جشنواره‎ بـیـن المللی‎‎ خوارزمی از دست‎ رییــس‎ جــمهــور لوح‎ تقدیر گرفتند.

به‎ گـزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر, ایـن‎ مـراسـم‎ كـه‎‎ صبح‎ امروز یكشنبه آغـاز شـد, 35 طرح‎‎ داخلی‎‎‎, سه‎ طرح خارجی و طرحی ازیـك‎ ایرانـی‎ مـقیـم‎ كانادا به‎ عنوان‎ طرح‎ هـای‎ برگزیده‎‎ شناختـه شدند.

طرحهای‎‎ داخلی‎ در بخش‎‎ هـای پــژوهــش هـای‎‎‎‎ بنیاد, ی كـاربـرد,ی تــوسـعـه‎ ای و طرحهـای‎ خارجی‎‎ در سه‎ بخش‎ علـوم‎ پـزشـكـی, علوم‎ پایـه‎‎‎ و برق‎ و رایانه برگزیده شدند.

هیات‎ داوران‎‎‎ هجدهمین جشنـواره‎ بـیـن المللـی‎‎ خوارزمی رتبه‎ نخسـت‎ پـژوهـش‎ هـای‎ بـنیـادی‎‎ را به‎ میرجـلال‎ الـدیــن‎ كــزازی بـرای‎ ویـرایـش‎ شاهنامه‎‎ فردوسی‎ , رتـبـه دوم‎ پـژوهـش‎ هـای‎‎ بنیادی را به‎ غـلامعـلـی‎ حداد عادل‎ رییس‎‎ مجلس شورای‎‎ اسلامـی‎, بـرای طرح‎ دانشنـامــه‎ جــهــان‎ اسـلام‎ اختـصـاص‎ دادند.

همچنین‎ رتبه‎ دوم‎‎ و سـوم پـژوهشـهـای‎ كـاربـردی‎‎ بـه‎ احمـد مـسعـودی و شـهــرام‎ شاهسـواری‎‎‎ پـور برای طرحهای تولید پـنتـا اریتـو تیـول‎, فرمیات‎ سدیم‎ وتدوین‎ دانـش‎ فنی‎ و تـولیـد ماده‎ اس‎. د.ی‎‎ د) S.D.D( ی تعلق‎ گرفت‎.

رتبه‎‎ اول‎ ابتكار نیز به حسیـن‎ بـیـت‎ اللهـی‎‎ سفیدی‎‎ برای طراحی و تولید مـاشیـن‎ آلات‎ تمـام‎ اتـومـاتیــك‎ و انــجـمـــاد و اكـستـرو در صنایـع‎ غـذایـی‎ و رتـبـه‎ دوم‎ پژوهشهای‎‎ توسعه‎‎ ای نیز به محمد باوند وند چالـی‎ بـرای‎ طرح‎ افزایـش‎ طول‎ عمـر,اسـتـر نسوز پاتیلهای‎‎ فـولاد سازی تعلق‎ گرفت‎.

همچنین‎‎ دراین جشنواره‎ پروفسور حمیـد حبیبی‎‎ پژوهشگر ایرانی تبار مقیم‎ كـانـادا برای‎ طرح‎ هورمون‎ رشد كپور باز بـرگـزیـده‎ شناخته‎ شد.

همزمـان‎‎ بـا معـرفـی‎ بـرگـزیـدگــان هـیجـدهــمیــن‎‎ جـشنـواره‎ بیـن الـملـلـی‎ خوارزمی‎‎, جامعه‎ عـلمی كشور لوح‎ یـادبود و سپـاسـی‎ را بـه‎ خـاطر تلاشهای‎‎ رییس‎ جمهوری برای‎ توسعه‎ علمی‎ كشور به‎ وی‎ اهدا كرد.

UserName