• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1388/07/12
  • تاريخ :

دشمن شناسی از دیدگاه رهبری (2)

در قسمت اول ، به ضرورت دشمن شناسی ، اقسام و ابعاد دشمن ، ابعاد جنگ روانی و دو مورد از راهکارهایی که دشمنان  در جهت بر اندازی نظام به آن روی آورده اند را از زبان رهبری نقل کردیم و اینک ادامه آن :

لزوم «آزاداندیشى علمى» در حوزه از نگاه رهبری

3. تضعیف روحانیت

بـی‌تـردیـد حـضـور روحانیتِ آگاه و متعهد، در خیل عظیم نیروهای مردمی، نقش مهمی در پیروزی انـقـلاب اسـلامـی ایـفا كردند به همین دلیل آماج حملات دشمنان و وابستگان آن‌ها قرار گرفتند. ازاین رو رهبری می‌فرماید. " دشمنان اسلام از مقابله با نظامی كه منافع نامشروع استكبار را در منطقه برهم زده است، دست نخواهند كشید و با آن آشتی نخواهند كرد. تجربه‏های شكست‏خورده آنان سبب شده است كه روشهای خود را در مقابله با ملت ایران پیچیده‏تر كنند و امروز به این نتیجه رسیده‏اند كه برای زدن و كوبیدن انقلاب، باید به سراغ حوزه‏های علمیه و دانشگاهها و یا یك فرد معمم بروند، تا بلكه از طریق آنها به هدف خود برسند، اما توطئه‏گران از بیداری حوزه و دانشگاه و هوشیاری بزرگان این كشور غافل بودند. "

4. القای ناكارآمدی دین

القای ناكارآمدی دین، از سوژه‌های مهمی بود كه در جهت از بین بردن هویت دینی نظام اسلامی توسط بیگانگان در دستور كار قرار گرفت. طرح شبهاتی در خصوص محدودیّت قلمرو احكام دیـنـی و نفی جاودانگی احكام اسلامی، نمونه ای از این حركت دشمن در جهت القای ناكارآمدی دین محسوب می‌گردد كه در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

اسلامِ هزار و چهارصد سال پیش در مورد مفاهیم اجتماعی امروز نظر ندارد و اگر هم مطلبی داشته باشد قرائت‌ها از آن متفاوت است و در تعارضِ با هم، همه ساقط می‌شوند.

فـقـه قـابـلیـت اجـرا در هـمـه زمـان‌ها را نـدارد و حكومت دینی به معنی اجرای احكام شریعت نیست

"استكبار در سی سال اخیر همه امكانات سیاسی ـ اقتصادی و نظامی خود را برای نابود كردن انقلاب اسلامی به كار گرفته است اما به این نتیجه رسیده كه حمایت بی دریغ ملت و اتكای نظام اسلامی به ایمان عمیق مردم، از بین بردن جمهوری اسلامی را ناممكن كرده است و به همین علت با همه توان، خنثی كردن وجهه ضداستكباری و كاهش محتوای دینی و روح انقلابی نظام را دنبال می‌كند كه این واقعیت هوشیاری كامل ملت و مسئولان را می‌طلبد "

5. تفكیك دین از سیاست

پـیـروزی انـقـلاب اسـلامـی ایـران توانست با ارائه نوعی حـكـومـت دینی، دین را در تمام عرصه‌ها مطرح كند. ظهور این حكومت دینی كه بیانگر جامعیت دین اسلام بود، بیگانگان را به فكر مقابله با این جریان دینی انداخت.

"دشمنان اسلام درطول یك قرن و نیم گذشته سعی كرده بودند اسلام رابه طوركلی ازعرصه زندگی جامعه بیرون رانده و باطرح نظریه جدایی دین ازسیاست، دینداری رافقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصی قلمداد كنند و با حذف اسلام ازصحنه سیاست جهان، كشورهای اسلامی راعرصه غارتگری‌ها و تاخت و تازهای سیاسی خود نمایند. "

6. شكست و نابودی اسلام و نظام اسلامی

تـاریـخ گـواه خـوبـی بـر این ادعا است كه استكبار جهانی و وابستگانش نسبت به انقلاب‌ها و نـهـضـت‌هایـی كـه مـبـتنی بر مكتب بوده اند سخت دشمنی كرده، حیات این انقلاب‌ها را مساوی با زوال و نابودی خود می‌دانند. " آنچه كه بدخواهان ودشمنان این ملت درپی آن هستند، سلب این انگیزه وایمان ازمردم است "

برخی از شیوه‌های دشمن در مبارزه با نظام اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری :

مقام معظم رهبری

در مـوضـوع دشـمـن شـنـاسـی، تـوجه به شیوه و روش دشمنان در جهت براندازی نظام اسلامی بسیار مهم است. ازمهمترین شیوه دشمن عبارتنداز؛

1. تحقیر فرهنگ اسلامی

 رهبر انقلاب، تهاجم و شبیخون فرهنگی را از جمله علائم تلاش جبهه استكبار برای بی محتوا كردن نظام اسلامی خوانده و تأكید كرد "درك هوشمندانه این موضوع و دفاع از "ارزشهای اسلامی و انقلابی "، وظیفه اینجانب و مردم است كه به فضل الهی، مردم، امروز با هوشیاری، درك بالا و با قدرت تحلیلِ تحسین برانگیز، در صحنه حاضرند

2. استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی

تـبـلیغات و جنگ روانی از كارآمدترین روش‌های دشمن برای دست یابی مجدد به منافع از دست رفته خود در ایران است. رهبری می‌فرماید. " یكی ازتوطئه‌ها و تهدید‌های دشمن، ایجاد اختلاف بین و دردرون كشورهای اسلامی است. در واقع، بهترین ابزار و وسیله‌ای كه دشمن دراختیاردارد، این است كه بین مسلمین اختلاف ایجاد كند

3. ترویج آزادی وارداتی

از شیوه‌های دیگر دشمن در جهت رسیدن به مقاصد و نیّات پلید خویش، ترویج آزادی وارداتی (اشـاعـه بـی بـنـد و بـاری و فـساد) می‌باشد. جریان تاریخی فروپاشی تمدن اسلامی در (اندلس ) سند گویایی است كه پرده از حركات پنهانی دشمن برمی دارد. مقام معظم رهبری : "درتفكر اسلامی و مكاتب غربی تفاوت‌های اصولی و اساسی دربیان مرزهای آزادی و تعیین چارچوب آن وجود دارد.... اسلام در برخی از زمینه‌ها دایره را از این محدودتر می‌كند و در بعضی از زمینه‌ها آن را گسترش می‌دهد و به اصطلاح طلبگی‌، بین نظر اسلام و نظر رایج دردنیای غرب درباب، آزادی، عموم و خصوص من وجه است. دربرخی ازچیزها مانظر غرب رابسیار محدود، تنگبینانه و دربعضی ازامور آن رابیش ازحد وسعت یافته و نزدیك به بی بند و باری می‌دانیم

ایشان می‌فرماید "یك انسان برای اینكه آزاد باشد كافی نیست كه زیرسلطه انسان دیگر یا حكومت جبارنباشد، بلكه لازم است كه زیر سلطه قوه غضبیه و شهویه خودش هم نباشد انسانی كه براثر ضعف،ترس، طمع، حرص و شهوات نفسانی مجبور می‌شود تحمیلات و محدودیتهایی را قبول كند آن انسان هم درحقیقت آزاد نیست "

4. تفرقه افكنی

.رهبری می‌فرماید. " استكبارتلاش می‌كند تك تك دولت‌ها و حكومت‌های اسلامی را با چیزهای جزیی و با وعده ای واهی ازبدنه دنیای اسلام جدا كند ووضع همین چیزی می‌شود كه هم اینك درجهان اسلام وجود دارد "

5. ایجاد ناامنی و هرج و مرج

از دیگر شیوه‌های دشمن جهت مقابله با نظام اسلامی، ایجاد ناامنی و هرج و مرج می‌باشد. ایجاد نـاامـنـی زمـیـنـه مـنـاسـبـی بـرای تـضـعـیـف روحـیـه مـقاومت و ایستادگی مردم خواهد بود و توجه كارگزاران نظام را از موضوعات كلیدی و اصلی به موضوعات فرعی و جنبی سوق می‌دهد. "امروزاگر دردنیا ظلم وجود دارد، اگرسلطه وجود دارد، امروز اگرتمدن خشن غربی، دنیا را پركرده است وغارت اموال ملتها به وسیله مراكز جهانی وجود دارد، اینها به خاطر وجود هرج ومرج وانزوای اخلاق انسانی است "

6. به كارگیری ابزاری روشنفكرنماها و احزاب

رهبر

 این افراد وابسته كه توسط بیگانگان انتخاب می‌شوند، نسل جوان را آماج تیرهای زهرآگین استعمار قرار می‌دهند و ضمن دفاع از فرهنگ غربی و ره آورد آن، دیـن و فرهنگ دینی را زیر سؤ ال می‌برند. رهبری در مورد روشنفكر درایران می‌فرماید: "من بارها گفته‏ام كه روشنفكری در ایران، بیمار متولّد شد. مقوله روشنفكری، با خصوصیّاتی كه در عالم تحقّق و واقعیّت دارد - كه در آن، فكر علمی، نگاه به آینده، فرزانگی، هوشمندی، احساس درد در مسائل اجتماعی و بخصوص آنچه كه مربوط به فرهنگ است، مستتر است - در كشور ما بیمار و ناسالم و معیوب متولّد شد. چرا؟ چون كسانی كه روشنفكران اوّلِ تاریخ ما هستند، آدمهایی ناسالمند. "

برخی راه حل‌های مبارزه با دشمن در بیانات مقام معظم رهبری :

از مهمترین راه حل مبارزه با دشمن ازمنظر و نگاه رهبری، توجه به سه اصل اساسی است:

1. هوشیاری و درك موقعیت

2. جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها

3. ایمان و امید به آینده

ایشان نسبت به این سه اصل می‌فرماید " هوشیاری و درك موقعیت ـ جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها ـ و ایمان و امید به آینده سه درس مهم [هستند] این درسهای مهم، راهگشای امروز و آینده ملت و كشور است ".

ایشان از یك طرف از مردم می‌خواهد كه هوشیار باشند زیرا "دشمن گاهی با ده واسطه یك فرد ساده لوح و بیچاره‏ای را تحریك می‏كند كه حرفی را بزند و یا موضعگیری غلط و ناشیانه‏ای را انجام دهد؛ و ممكن است چنین فردی، حتی خودش هم نداند كه عامل دشمن است. بنا بر این باید هوشیار بود؛ و من امیدوارم كه ملت ایران در شناخت دشمن اشتباه نكند. دشمن، استكبار جهانی است. دشمن، آمریكاست و دشمن، صهیونیستها هستند. "

وازطرف دیگرعلاوه برهوشیاری وآگاهی مردم، آمادگی لازم جهت مبارزه با دشمنان اسلام را داشته باشند.

" ملت ایران به همان نسبت كه دشمن، روشهای خود را در توطئه علیه ایران اسلامی پیچیده‏تر می‏كند، باید بر هوشیاری و آگاهی خود بیفزاید و با آمادگی معنوی، فكری، سیاسی و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یكدیگر، چهره دشمن را در هر لباسی كه هست، شناسایی كند.

منبع:

فارس

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName