• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/11/05
  • تاريخ :

جشنواره‎ بزرگ‎ شیـــراز بهشت‎ ایرانی‎


جشنواره‎ شیراز بهشت‎ ایرانی‎ در دو روز نخست‎ با استقبال‎‎ قـابـل تـوجـه‎ مـردم‎ فرانسه‎‎ و ایرانیان‎ مقیم‎ روبرو بوده است‎.

واحد مركـزی‎ خبـر- اسـتـان‎ فارس‎ كـه‎‎ دارای‎ سابقه دیرین‎ فـرهنـگــی‎ و هنـری‎ اسـت‎‎ و تخـت جمشید و پاسارگـاد آن‎، زبانـزد اروپــاییــان‎ اسـت‎ در جشـنـواره‎ فرانسه‎ حضور یافت‎.

در این‎ جشنواره‎ باغ های‎ شـیــراز در عكس ‎ و نقاشی‎، بافته‎ های‎ شـیـراز در فرش‎ و گلیم‎، هنرهای‎ تــجســمــی‎  شیـراز در خـط ، نقاشی ، مـینــیاتــور ، نقــاشــی مــدرن‎ و صنـایـع‎ دسـتـی‎  از جمله‎: خاتم‎، منبت ‎، معرق‎ و آینـه‎‎‎ كـاری‎  به نمایش‎ گذاشته شد.

همچنین‎‎ دركنار این نمـایـشگـاه هـا، كارگاه های‎‎‎ هنری در رشته‎‎ هـای مخـتلـف‎ بـه ویـژه‎‎ صنـایـع‎ دستی‎ برپا شده است‎.

یكی‎‎ از برنامه‎ دیـدنـی و جـذاب‎ ایـن‎ جشنـواره‎ بـرپـایــی‎ چــادر عشــایــر در میـدان‎‎ شهــر انیبرسـورسـن اسـت‎ كـه‎ یــك‎ خـانـواده‎ عشـایـر قشقایی‎ بـا لبـاس‎ هـای‎ سـنتــی‎ در آنجـــا حضـــور دارنــد و از بازدیدكنندگان‎ با شیرنی‎‎ هـا و خوردنی های‎ محلی‎‎‎ پذیرایی می كنند.

UserName