• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/11/01
  • تاريخ :

نمایشگاه عكس طبیعت


128k

56k

28k

 واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.
UserName