• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/10/21
  • تاريخ :

تصاویری از تسونامی (4)

.

  تصاویری از  تسونامی 1 .  تصاویری از تسونامی  2 

.

  تصاویری از  تسونامی 3 .  فیلم تسونامی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UserName